Lekantti

LEKANTTI

Osakeyhtiön perustaminen – Osakeyhtiön perustamisopas 2024

Osakeyhtiön perustaminen on Suomessa helppoa siinä mielessä, että yhtiön rekisteröinti ei vaadi erityistä osaamista. Osakeyhtiön perustaminen juridisesti vakaalle pohjalle vaatii puolestaan huolellisuutta ja kokemusta.

Mikäli haluaa varmistua siitä, että osakeyhtiö tulee perustetuksi juridisesti vakaalle pohjalle, kannattaa kääntyä jo perustamista suunniteltaessa kauppaoikeuteen erikoistuneen juristin puoleen.

Tämän osakeyhtiön perustamisoppaan on laatinut kauppaoikeuslakimies Niko Puranen käytännönläheiseksi oppaaksi osakeyhtiön perustamista harkitsevalle.

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiön perustamisoppaan sisältö

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
1.

Osakeyhtiön perustaminen – Perustamiseen valmistautuminen

Osakeyhtiön perustaminen - liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Ennen yrityksen perustamista kannattaa laatia liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelman laadinta ei ole osakeyhtiön rekisteröimisen edellytys, mutta käytännössä liiketoimintasuunnitelmaa tarvitsee rahoituksen ja yhteistyökumppanien hankkimiseen sekä yrittäjien starttirahan hakemiseen.

Liiketoimintasuunnitelman tietoja tarvitsee käytännössä myös muun muassa pankkitilin avaamiseen, koska pankilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa ja tämän liiketoiminta rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvän lainsäädännön perusteella.

Liiketoimintasuunnitelman voi laatia esimerkiksi Uusyrityskeskuksen LTS-työkalun avulla.

Liiketoimintasuunnitelmasta voi laatia sekä yhteistyötahoille että omaan käyttöön tarkoitetun version. Tämä voi olla tarpeen liikesalaisuuksien tai yrittäjien yksityisyyden suojaamiseksi. Kaikkia liikesalaisuuksia ei tarvitse antaa kaikille yhteistyötahoille tai viranomaisille, joten liikesalaisuuksien luovutuksessa kannattaa käyttää harkintaa.

Jos yhteistyötahoille ja viranomaisille jaettava liiketoimintasuunnitelma pitää sisällään liikesalaisuuksia, kannattaa varmistua siitä, että liikesalaisuuden vastaanottajaa sitoo lakisääteinen salassapitovelvollisuus tai ennen liikesalaisuuksien luovutusta tehdään riittävän kattava salassapitosopimus.

Liiketoimintasuunnitelman perimmäinen tarkoitus on osoittaa, että suunniteltu liiketoiminta ja liikeidea on kannattavalla pohjalla. Käytännössä liiketoimintasuunnitelma otetaan usein osaksi osakassopimusta. Osakassopimuksen osana liiketoimintasuunnitelmasta voi tulla juridisesti merkittävä asiakirja esimerkiksi osakkaiden vastuualueiden määrittelyn osalta.

Liiketoiminnan luvanvaraisuuden tai ilmoituksenvaraisuuden selvittäminen ennen osakeyhtiön perustamista

Suomen perustuslaissa on turvattu perusoikeutena elinkeinonvapaus. Elinkeinovapaus tarkoittaa jokaisen vapautta harjoittaa säädetyillä ehdoilla elinkeinoa tai kauppaa.

Käytännössä erilaisia rajoituksia elinkeinonvapauteen liittyy melko paljon. Jo ennen yrityksen perustamista kannattaa selvittää, millaisia ilmoituksia, lupia tai ammattipätevyyksiä suunniteltu liiketoiminta edellyttää.

Luvan- ja ilmoituksenvarainen liiketoiminta: Joillakin toimialoilla on erityisiä velvoitteita lupiin ja ilmoituksiin liittyen. Tällaiset velvoitteet kannattaa selvittää jo yrityksen perustamista suunniteltaessa. Yritystoiminnan luvat voi alustavasti selvittää viranomaisen laatiman ohjatun lomakkeen avulla.

Jos liiketoiminta on säädetty luvanvaraiseksi, täytyy ennen toiminnanaloittamista hankkia lupa ja ilmoittaa myönnetystä luvasta kaupparekisteriin. Ilmoitusvaraisten osalta liiketoiminnasta on tehtävä ennen toiminnanaloittamista ilmoitus liiketoimintaa valvovalle viranomaiselle.

Säännellyt ammatit: Suomessa on lähes sata säänneltyä ammattia. Tällaisen säännellyn ammatin harjoittaminen vaatii ammattipätevyyden tunnustamista viranomaiselta. Viranomainen on koonnut luettelon suojatuista nimikkeistä ja vaadittavista ammattipätevyyksistä.

Käyttöönottotarkistukset: Käyttöönottotarkistukset liittyvät eräiden liiketilojen tarkistamiseen. Esimerkiksi elintarvikehuoneistot, kauneushoitolat, tatuointiliikkeet sekä solariumtilat ovat valvonnanalaisia liiketiloja.

Tavaroiden hyväksynnät: Valmistettavat tai maahantuotavat tavarat voivat vaatia viranomaisen hyväksyntää esimerkiksi niiden turvallisuuden osalta. Erityisen valvonnan kohteena on muun muassa kemikaaliset tuotteet ja sähkölaitteet. Turvallisuusvaatimuksia liittyy kuitenkin kaikenlaisiin tavaroihin.

Palveluiden turvallisuuden valvonta: Etenkin kuluttajapalveluiden turvallisuuteen liittyy erityisiä viranomaismääräyksiä. Tällainen sääntely koskee useita erilaisia palveluita esimerkiksi kuntosaleja, ohjelmapalveluita ja tavaroiden vuokrausta.

Oikean yritysmuodon valinta – Kannattaako perustaa osakeyhtiö?

Osakeyhtiö on usein paras valinta yritysmuodoksi, mutta näin ei ole kuitenkaan aina. Oikean yritysmuodon valinta voi tuoda muun muassa veroetuja ja vaikuttaa yrittäjien toimeentuloon.

Suomalaisia yritysmuotoja ovat:

 • Avoin yhtiö
 • Kommandiittiyhtiö
 • Osakeyhtiö
 • Osuuskunta
 • Yksityinen elinkeinonharjoittaja (liikkeen- tai ammatinharjoittaja eli ns. toiminimi)

Eri yritysmuotoihin liittyy usein erilaisia harhakäsityksiä. Esimerkiksi osakeyhtiön osalta korostetaan usein sen tuomaa rajoitettua vastuuta yhtiön velvoitteista. Todellisuudessa pienosakeyhtiöiden osalta osakkeenomistajat kuuluvat usein myös yhtiön ylimpään johtoon, joka on vastuussa päätösten laillisuudesta. Lisäksi usein osakkaat takaavat henkilökohtaisesti yhtiön velkoja. Toisaalta osakeyhtiön tuomaan byrokratiaan liittyy usein turhia pelkoja.

Yhteisön säännöillä eri yritysmuotoja voidaan muokata vastaamaan enemmän toisiaan. Esimerkiksi osuuskunnasta voi tehdä osuuskunnan säännöillä hyvin osakeyhtiön kaltaisen.

Starttirahan hakeminen osakeyhtiötä perustettaessa

Starttiraha on tarkoitettu turvaamaan yrittäjien toimeentulon yritystoiminnan alkuvaiheessa. Se ei kuulu yhtiön rahoitusmuotoihin, vaan starttiraha maksetaan suoraan yrittäjälle henkilökohtaisesti.

Starttiraha turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää. Sitä on mahdollista saada yritystoiminnan ensimmäisille 6–12 kuukaudelle.

Kaikki yritysmuodot ja toimialat ovat kelpoisia, mutta käytännössä starttirahan myöntämiseen liittyy harkintaa markkinoiden kilpailutilanteeseen liittyen. Kireän kilpailun markkinoilla starttiraha voidaan katsoa vähäistä enemmän vääristävän samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien välistä kilpailua. Esimerkiksi parturikampaamon markkinat kaikissa suurissa kaupungeissa on niin kilpailut, että alan yrittäjät jäävät lähtökohtaisesti ilman starttirahaa.

Starttiraha suuruus vastaa peruspäivärahaa (37,21 € / päivä 1.1.2023 alkaen). Tukea maksetaan viideltä kalenteripäivältä viikossa kuukauden jaksoissa eli se on yhteensä noin 810 euroa kuukaudessa. Starttiraha on henkilökohtaista ja veronalaista tuloa.

Starttirahan myöntämiseen liittyy edellytyksiä, jotka on syytä tiedostaa ennen liiketoiminnan aloitusta. Starttirahapäätös on ensinnäkin saatava ennen päätoimisen liiketoiminnan aloitusta.

Aloittamiseksi lasketaan tuotannollisen toiminnan aloittaminen, myynti, markkinointi sekä rekisteröinnit alv-, ennakkoperintä-, tai työnantajarekisteriin. Käytännössä pelkästään verkkosivujen julkaisu ennen starttirahapäätöstä voi estää starttirahan myöntämisen. Toimitilojen hankintaa tai markkinatutkimuksen tekemistä ei kuitenkaan tulkita aloittamiseksi.

Starttiraha voidaan myöntää, kun yrittäjä siirtyy sivutoimisesta yrittäjyydestä päätoimiseen yrittäjyyteen. Tällöin toiminnan aloitus ei estä starttirahan myöntämistä.

Starttirahan hakeminen vaatii huolellisesti laadittua liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmaa. Jos viranomainen ei myönnä starttirahaa, päätökseen voi hakea halutessaan oikaisua tekemällä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa tulee kuitenkin osoittaa virhe viranomaisen toiminnassa, jotta oikaisuvaatimus voi menestyä. Jos itse starttirahahakemus on puutteellinen, kannattaa pikemmin tehdä uusi hakemus tai jättää asia silleensä.

Markkinoinnin aloittaminen

Markkinoinnin aloitusta ei kannata lykätä siihen hetkeen, kun osakeyhtiö on varsinaisesti perustettu. Markkinointimateriaalin tuottaminen kannattaa aloittaa heti, kun liikeidea on osoittautunut alustavissa laskelmissa kannattavaksi.

Markkinointimateriaalin tuotanto ei välttämättä tarkoita sitä, että materiaalia pitäisi julkaista ennen osakeyhtiön perustamista. Verkkosivun tekstejä ja sosiaalisen median postauksia voi tehdä varastoon odottamaan yritystoiminnan virallista käynnistymistä.

Ennen yrityksen perustamista on usein järkevää aloittaa markkinointi luomalla seuraajakunnan yrityksen toimialaan liittyen. Käytännössä kannattaa tuottaa potentiaalisten asiakkaiden kannalta hyödyllistä sisältöä.

 • Blogiartikkeleja
 • TikTok-videoita
 • Instagram-kuvia
 • LinkedIn sisältöä

Yritystoiminnan voi aloittaa huomattavasti pienemmillä riskeillä, jos sosiaalisen median tileillä on jo yhtiötä rekisteröitäessä tuhat potentiaalista asiakasta kuin täysin nollasta.

Kaikkea markkinointia ei ole helppoa toteuttaa laillisesti ennen liiketoiminnan aloitusta. Sähköpostilistan kerääminen esimerkiksi edellyttää, että tietosuojadokumentaatio ja kuluttajansuojalain velvoitteet ovat kunnossa.

Paras markkinointitutkimus on usein ostavien asiakkaiden löytäminen. Varsinaisten sopimusten tekemisessä ennen osakeyhtiön rekisteröintiä on huomioitava, että yhtiön perustajat ovat henkilökohtaisessa vastuussa sopimusvelvoitteista, mikäli osakeyhtiön perustaminen raukeaa. Esimerkiksi etämyynnin tekeminen ilman verkkokaupan toimitusehtoja voi tarkoittaa sitä, että kuluttajalla on yli 12 kuukautta aikaa peruuttaa sopimus ilman mitään syytä.

Liikeideaa voi lähteä usein kokeilemaan ennen osakeyhtiön perustamista yksityisenä elinkeinonharjoittaja, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai laskutuspalvelun kautta. Tällaisen toiminnan lopettaminen on helpompaa kuin osakeyhtiön. Liiketoiminnan ottaessa tuulta alle toiminnan voi muuttaa myöhemmin osakeyhtiön muotoon.

Verkkotunnuksen rekisteröinti

Verkkotunnus kannattaa rekisteröidä ennen yrityksen rekisteröintiä. Suositeltavaa on rekisteröidä suunnitellulle toiminimelle ainakin verkkotunnuspäätteet .fi ja .com. Kaikkia verkkotunnuspäätteitä ei ole tarpeen rekisteröidä, mutta yleisempiä verkkotunnuspäätteitä kannattaa harkita.

Verkkotunnuksen voi rekisteröidä aluksi vain vuodeksi yrittäjän henkilökohtaisiin nimiin. Verkkotunnuksen voi yrityksen perustamisen jälkeen siirtää yhtiölle. Tämän jälkeen yhtiö voi jatkaa verkkotunnuksen voimassaoloaikaa.

Yhden verkkotunnuksen rekisteröinti vuodeksi nimipalvelimien kanssa maksaa noin 10–20 euroa eli kyse ei ole suuresta kuluerästä.

Verkkotunnuksen lisäksi ennen toiminimen rekisteröintiä kannattaa tarkistaa ja rekisteröidä käyttäjätunnus yrityksen brändillä suosituimpiin sosiaalisen median alustoihin.

Verkkotunnuksen siirrosta yhtiölle tulee tehdä sopimus verkkotunnuksen siirrosta.

Osakeyhtiön rahoitussuunnitelma

Rahoitussuunnitelman laatiminen on suositeltavaa, vaikka se ei ole pakollista. Rahoituksesta sopiminen voidaan jakaa alkurahoitukseen ja jatkorahoitukseen.

Alkurahoitus on yhtiöön perustamisvaiheessa sijoitettavaa rahaa. Alkurahoitusmuotona voi olla:

 • Osakepääoma
 • Lainat osakkailta
 • Pääomalainat
 • Muut lainat

Jatkorahoituksella tarkoitetaan sitä, miten yhtiön toiminta on tarkoitus rahoittaa tulevaisuudessa. Jatkorahoituksen muotona voi olla:

 • Tulorahoitus
 • Osakkaiden tarjoama lisärahoitus tai lisävakuudet
 • Osakepääoman korotukset tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskeminen
 • Yritystuet ja takaukset
 • Ulkopuoliset lainat
 • Joukkorahoitus
 • Rahoituskierrokset

Osakassopimuksen laatiminen

Osakassopimus on kahden tai useamman yhtiön osakkaan välinen vapaamuotoinen sopimus, jolla sovitaan keskeisistä yhtiön toimintaan liittyvistä käytännöistä. Osakassopimuksen voi laatia jo ennen yhtiön perustamista tai vasta perustamisen jälkeen.

Usein sanotaan, että osakassopimus on koko liiketoiminnan tärkein sopimus. Se johtuu siitä, että osakkaiden väliset erimielisyydet voivat pahimmillaan lamauttaa yhtiön kokonaan.

Osakassopimus ei ole tarpeellinen, jos yhtiössä on vain yksi osakkeenomistaja. Osakassopimus on suositeltavaa laatia yhtä aikaa yhtiöjärjestyksen kanssa, koska näin voidaan parhaiten varmistaa sovittujen asioiden yhtiöoikeudellinen ja sopimusoikeudellinen sitovuus.

2.

Osakeyhtiön perustamistoimet

Perustamisasiakirjojen laatiminen

Osakeyhtiön perustaminen – Ohjattu paketti (vaihtoehto A) vai perustamisilmoitus (vaihtoehto B)?

Vakiomuotoisen osakeyhtiön ilman pääomaa voi perustaa ohjatun paketin avulla. Tämän vaihtoehdon etuna on helpompi hakemuksen täyttäminen ja edullisempi rekisteröintimaksu. Huono puoli tässä on se, että yhtiöjärjestys on vakiomuotoinen. 

Vakiomuotoinen yhtiö ei kuitenkaan vastaa tyypillisen kasvuyhtiön tarpeita. Jos yhtiössä on esimerkiksi useampi osakas, niin tästä syntyy usein tarve yhteensovittaa yhtiöjärjestys ja osakassopimus osakkeiden vaihdannanrajoitusten osalta.

Vakiomuotoisen osakeyhtiön muuttaminen perustamisen jälkeen vastaamaan paremmin kasvuyhtiöiden tarpeita on mahdollista, jos osakkaat eivät riitautuneet. Muutos vaatii yhtiökokouksen pitämistä, yhtiöjärjestyksen muutosta ja kaupparekisteriin ilmoitusta (muutosmaksu). Tämä tulee lopulta kalliimmaksi kuin yhtiön perustaminen heti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Nykyään on mahdollista tehdä sähköinen perustamisilmoitus myös sellaisten yhtiöiden osalta, jossa on osakepääomaa tai räätälöity yhtiöjärjestys. PRH:n käsittely maksu on vain 80 euroa ohjattu perustamista kalliimpi (320 euroa). 

Osakeyhtiön rekisteröintiin vaadittavat asiakirjat

Perustamiskokousta ei ole pakko pitää osakeyhtiön perustamiseksi. Osakeyhtiön voi perustaa täysin paperilla ilman läsnäoloa vaativaa kokousta tai sen pöytäkirjaa.

Osakeyhtiön rekisteröimiseksi vaaditaan:

 • Perustamisilmoitus liitteineen (sähköinen lomake tai Y1-lomake, liite 1 osakeyhtiö tai julkinen osakeyhtiö sekä henkilötietolomake)
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta tai suoritus sähköisessä palvelussa.
 • Osakeyhtiön perustamissopimus alkuperäisenä (yksi sopimuskappale kaupparekisteriä varten)
 • Kopio yhtiöjärjestyksestä
 • Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä (valmis kenttä lomakkeella tai erillinen liite)
 • Jos osakkeista on maksettu, vaaditaan lisäksi: Yhtiön tilintarkastajien todistus lain noudattamisesta (valmis kenttä lomakkeella tai erillinen liite) tai muu selvitys osakkeiden maksamisesta esim. tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus)
 • Jos osakkeista on maksettu apportilla, vaaditaan tilintarkastajan antama lausunto apporttiomaisuudesta ja selvitys omaisuuden siirtymisestä, esimerkiksi kauppakirja.
 • Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta tai y-tunnusta, vaaditaan esim. kopio henkilön passista tai ote toisen valtion yritysrekisteristä.

Osakeyhtiön perustamissopimuksen laatiminen

Osakeyhtiön perustamisesta päätetään laatimalla kirjallinen perustamissopimus.

Jos osakeyhtiö perustetaan ohjatusti, perustamissopimus laaditaan vakiomuotoisena YTJ-verkkopalvelussa. Vakiomuotoista perustamissopimusta voi käyttää myös, kun käytetään perustamisilmoitusta.

Perustamissopimuksen sisältö

Päätös osakeyhtiön perustamisesta ja toiminimi

 • Perustamissopimuksesta on ilmettävä, että sopimuksella on tarkoitus perustaa osakeyhtiö.
 • ”Olemme päättäneet perustaa osakeyhtiön, jonka toiminimi on X Oy. Toinen vaihtoehto toiminimeksi on Y Oy. Kolmas vaihtoehto toiminimeksi on A Oy. Hyväksymme toiminimen ja vaihtoehdot rekisteröitäväksi ilmoitetussa järjestyksessä.”

Kaikki osakkeenomistajat

 • Osakkeenomistajat ovat tyypillisesti täysivaltaisia luonnollisia henkilöitä (ihmisiä) tai oikeushenkilöitä.
 • Kaikkien perustamisvaiheessa yhtiön osakkeen omistajaksi aikovien täydellinen nimi tulee merkitä perustamissopimukseen.
  • Vähimmäisvaatimuksena luonnollisten henkilöiden osalta on etu- ja sukunimen mainitseminen, mutta suositeltavaa on mainita myös mahdolliset toiset nimet.
  • Oikeushenkilön virallinen nimi on mainittava.
 • Osakkeenomistaja voidaan yksilöidä y-tunnuksella tai syntymäajalla. Henkilötunnusta ei merkitä perustamissopimukseen omistajien yksityisyyden suojaamiseksi.
 • Osakkeet voi merkitä toisen tai useamman henkilön kanssa yhdessä, jolloin osakkeet ovat määräosaisessa yhteisomistuksessa (harvoin suositeltavaa).
 • Osakkeenomistajana voi olla myös esimerkiksi kuolinpesä, alaikäinen tai konkurssissa oleva. Tällaisiin poikkeaviin tilanteisiin liittyy edustusoikeutta koskevia juridisia kysymyksiä.
 • Osakkeita ei voi merkitä liiketoimintakiellossa oleva (pääsääntöisesti), perustettava yhtiö tai purettu yhtiö.

Kunkin osakkeenomistajan merkitsemät osakkeet

 • Osakkeenomistajien tulee merkitä osakeyhtiön kaikki osakkeet. Osakkeiden lukumäärän on täsmättävä perustamissopimuksessa ilmoitettavaan määrään.
 • Jokaisen osakkeenomistajan on merkittävä vähintään yksi osake. Samalla osakkeella voi olla useampi merkitsijöitä (yhteisomistus).
 • Perustamissopimuksesta on ilmettävä kunkin osakkaan merkitsemien osakkeiden lukumäärä, mutta käytännössä on suositeltavaa yksilöidä merkittävät osakkeet osakkeiden numeroilla.
 • Merkittävien osakkeiden laji on ilmettävä perustamissopimuksesta, elleivät kaikki osakkeet ole samanlajisia.

Merkintähinta

 • Merkintähinta tarkoittaa osakkeenomistajan merkitsemistään osakkeista yhtiölle maksamaa hintaa.
 • Merkintähinnan voi maksaa joko rahana tai apporttina.
 • Merkintähinta voidaan merkitä nollaksi yhden tai kaikkien osakkaiden osalta.
 • Osakkeilla voi olla nimellisarvo, mutta nimellisarvon määrittäminen ei ole suositeltavaa.
 • Merkintähinta merkitään kirjanpidossa lähtökohtaisesti osakepääomaan. Merkintähinta voidaan kirjanpidossa merkitä myös sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP).

Osakkeen maksuaika

 • Osakkeet voidaan sopia maksettavaksi merkinnän yhteydessä tai myöhemmin.
 • Jos osakkeista ei makseta yhtiölle, osakkeen maksuaikaa ei mainita perustamissopimuksessa.
 • Osakkeet on maksettava ennen yhtiön rekisteröintiä, joten maksuajassa on huomioitava yhtiön rekisteröinnin raukeaminen kolmen kuukauden kuluttua perustamissopimuksen allekirjoituksesta.
 • Osakkeet maksetaan yhtiön tilille. Yhtiölle on avattava tili perustamisasiakirjoilla ennen osakepääoman maksua.
 • Maksuajan ei tarvitse olla sama kaikkien osakkeita merkitsijöiden osalta. 

Yhtiön hallituksen jäsenet

 • Hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet on mainittava perustamissopimuksessa.
 • Hallituksen jäseniä ja varajäseniä on oltava yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämä määrä.
 • Perustamissopimuksessa voidaan nimetä hallituksen puheenjohtaja.
 • Hallitusten jäsenten toimikausi alkaa perustamissopimuksen allekirjoituksesta.

Määräys yhtiön tilikaudesta

 • Yhtiön tilikaudesta kannattaa yleensä määrätä perussopimuksessa yhtiöjärjestyksen sijaan, jotta sen muuttaminen myöhemmin ei vaadi maksullista yhtiöjärjestyksen muutosta. (Tilikauden muutosmaksu 40 euroa vrt. tilikauden muutosmaksu ja yhtiöjärjestyksen muutosmaksu 40 euroa + 240 euroa = 280 euroa.)
 • Säännönmukainen tilikausi ja ensimmäisen tilikauden päättymispäivä on ilmoitettava.
 • Ensimmäinen tilikausi voi olla poikkeavan pituinen (6–18 kk). Tilikauden on päätyttävä kuitenkin säännönmukaisen tilikauden päättymispäivänä.

Yhtiön toimitusjohtaja

 • Mainittava siinä tapauksessa, että perustamisen yhteydessä yhtiölle on valittu toimitusjohtaja.

Yhtiön tilintarkastajat

 • Mainittava siinä tapauksessa, että perustamisen yhteydessä yhtiölle on valittu tilintarkastajat.
 • Tilintarkastajien valinta perustamisen yhteydessä ei ole pakollista lähtökohtaisesti, mutta se on mahdollista. Yhtiöjärjestyksen mahdollista määräystä tilintarkastajista on noudatettava.
 • Perustamissopimuksessa on mainittava vähintään yksi tilintarkastaja, jos osakkeiden merkintähinta maksetaan kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella.

Päivämäärä

 • Perustamissopimuksessa on mainittava sopimuksen päivämäärä.
 • Jos perustamissopimus allekirjoitetaan eriaikaisesti, allekirjoitusten päivämäärät on merkittävä sopimukseen allekirjoitusten yhteydessä.

Valtuutus

 • Perustamissopimuksessa voidaan valtuuttaa esimerkiksi lakimies allekirjoittamaan perustamisilmoituksen ja tekemään kaupparekisterin mahdollisesti vaatimat täydennykset ja korjaukset perussopimukseen ja yhtiöjärjestykseen.

Allekirjoitus

 • Yhtiön osakkeita merkitsevien on allekirjoitettava perustamissopimus. Osakkeita merkitsevistä tulee yhtiön osakkeenomistajia.
 • Jos osakeyhtiön perustaa yksin, perustamissopimukseksi nimetyn asiakirjan voi allekirjoittaa ainoa yhtiön osakkeita merkitsevä henkilö.
 • Allekirjoituksen voi tehdä käsin tai sähköisesti.
 • Yhtiön osakkeita merkitsevä voi valtuuttaa toisen henkilön allekirjoittamaan hänen puolestaan perustamissopimuksen.
 • Jos osakkeita merkitsee toinen osakeyhtiö tai muu oikeushenkilö, niin oikeushenkilön puolesta perustamissopimuksen allekirjoittavilla tulee olla »Ohje nimenkirjoitusoikeuden tarkistamiseen.
 • Osapuolet voivat allekirjoittaa perussopimuksen eriaikaisesti. Tällöin perustamissopimuksen päivämääränä pidetään viimeisintä allekirjoituspäivää.

Liite: Yhtiöjärjestys

 • Perustamissopimukseen on otettava liitteeksi yhtiöjärjestys.

Osakeyhtiön perustamisilmoituksen täyttäminen – Kaupparekisteriin ilmoitettavat perustiedot

Toiminimivaihtoehtojen ilmoittaminen

 • Perustamisilmoituksessa tulee ilmoittaa toiminimi.
 • Lisäksi ilmoitukseen voi lisätä vaihtoehtoisia toiminimiä. Vaihtoehtoisia toiminimiä ei tarvitse huomioida yhtiöjärjestyksessä perustamisen yhteydessä. Yhtiöjärjestystä korjataan rekisteröinnin aikana, jos ensisijaista vaihtoehtoa ei hyväksytä.
 • Rinnakkaistoiminimet tarkoittavat vieraskielistä käännöstä suomen- tai ruotsikielisestä toiminimestä. Keksittyjen nimien osalta vain toiminimen yhtiömuodon tunnus kääntyy. Ilmoita suluissa, millä kielellä nimi on. Rinnakkaistoiminimestä pitää olla määräys yhtiöjärjestyksessä. Rekisteröinnin jälkeen rinnakkaistoiminimien muutokset ovat maksullisia.
 • Aputoiminimi tarkoittaa nimeä, jolla harjoitetaan osaa yhtiön toimialasta. Aputoiminimi ei saa sisältää osakeyhtiön tunnusta (oy tai osakeyhtiö).
 • Kustakin aputoiminimestä on maksettava erillinen käsittelymaksu.
 • Aputoiminimiä on helppo lisätä myöhemmin, joten niitä ei ole välttämätön rekisteröidä heti.

Yrityksen virallisen kielen valinta

 • Yrityksen virallinen kieli voi olla joko suomi tai ruotsi.

Julkisten yhteystietojen ilmoittaminen

 • Julkisiksi yhteystiedoiksi voi ilmoittaa esimerkiksi yrityksen toimitilojen osoitteen, postilokeron tai yrittäjän oman kotiosoitteen. Yhteystiedoksi on annettava joko posti- tai käyntiosoite.
 • Sähköpostiosoitteeksi kannattaa antaa yrityksen julkinen sähköpostiosoite. Sähköpostiosoitteen ilmoittaminen ei ole pakollista.
 • Puhelinnumeron antamisessa kannattaa huomioida, että numero päätyy markkinointirekistereihin. Puhelinnumeron ilmoittaminen ei ole pakollista.
 • Kotisivu kannattaa antaa. Kotisivun ilmoittaminen ei ole pakollista.

Tilikauden ilmoittaminen

 • Tilikauden alkamispäiväksi ilmoitetaan perustamissopimuksen allekirjoituspäivä.
 • Jos uuden yrityksen toiminta on alkanut ennen perustamissopimuksen allekirjoittamista, pitää perustamispäiväksi merkitä toiminnan alkupäivä.
 • Tilikauden tulee olla sama kuin perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä on määrätty.

Osakeyhtiön perustamisilmoituksen täyttäminen – Verohallintoon ilmoitettavat tiedot ja verohallinnon rekistereihin hakeutuminen

Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala

 • Päätoimiala on aina ilmoitettava.
 • Päätoimialan tulee sisältyä yhtiöjärjestyksessä ilmoitettuun toimialaan.
 • Toimiala ilmoitetaan viisinumeroisena TOL 2008 luokituksella.

Yritysmuoto

 • Valitse osakeyhtiö (yksityinen).

Yritysmuodon mukaan valittavat liitelomakkeet

 • Valitse liite 1 (Osakeyhtiö tai julkinen osakeyhtiö)

Lisätietoja ilmoituksesta antaa

 • PRH lähettää rekisteriotteen ja osoittaa mahdolliset korjaus- ja täydennyspyynnöt aina yhteyshenkilölle.
 • Jos lakimies tekee ilmoituksen, hän merkitsee omat tietonsa tähän.

Päiväys ja allekirjoitus

 • Perustamisilmoituksen allekirjoittaa ilmoituksesta vastuussa oleva henkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö.
 • Perustamisilmoituksessa vastuussa oleva henkilö on voitu yksilöidä perustamissopimuksessa.
 • Valtuutettu henkilö tarvitsee valtakirjan.

Vain Verohallintoon ilmoitettava postiosoite

 • Verohallintoon voi ilmoittaa postiosoitteen, joka ei ole julkinen.
 • Ilmoittaminen ei pakollista.

Yrityksen ilmoittautuminen arvonlisäverovelvolliseksi

 • Lähtökohtaisesti osakeyhtiön tulee ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta.
 • Arvonlisäverovelvolliseksi voi jättää ilmoittautumatta esimerkiksi tilanteessa, jossa liikevaihto jää enintään 15 000 euroon tilikaudessa (huomioi laskusääntö).
 • Jos liikevaihto ylittää tämän rajan kesken tilikauden, yrityksen tulee ilmoittautua takautuvasti arvonlisäverovelvolliseksi eli maksaa koko vuoden arvonlisäverot sekä mahdolliset viivästykset myöhästyneistä ilmoituksista.
 • Yhtiötä perustettaessa voi valita pidemmän ilmoituskauden neljännesvuoden tai kalenterivuoden. Jos liikevaihtoraja ylittyy kalenterivuoden aikana, on tästä tehtävä ilmoitus verottajalle viipymättä. Verottaja korjaa ilmoitusajan seuraavaksi vuodeksi.
 • Arvonlisäverollisen toiminnan aloituspäiväksi voi valita aikaisintaan ilmoituksen jättöpäivän. Tämän jälkeen ostoista voi saada arvonlisäveron vähennyksiä.
 • Arvonlisäverovelvollisuuden alkamispäivää voi vielä tarkentaa veroviranomaisen ottaessa yhteyttä osakeyhtiön rekisteröinnin jälkeen.

Osakeyhtiön perustamisilmoituksen liitteiden keskeiset tiedot

Osakepääoma ja osakkeet

Yksityisen osakeyhtiön osakepääoman voi olla 0 euroa tai enemmän. Osakkeiden lukumäärän ja niistä maksetun hinnan on vastattava osakepääomaa.

Jos yhtiöllä on osakepääoma, se on oltava täysin maksettu yhtiön pankkitilille ennen rekisteröintiä.

Osakkeiden maksusta on liitettävä selvitys, kuten tiliote tai vastaava rahalaitoksen antama tosite. Mikäli osakkeet on maksettu apportilla tai yhtiölle on valittu tilintarkastaja, tilintarkastaja antaa lausunnon osakkeiden maksusta.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus

Vakuutuksen allekirjoittavat kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet sekä toimitusjohtaja, jos yhtiöllä on sellainen. Allekirjoituksella vakuutetaan, että perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.

Hallituksen jäsenet

Hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallituksessa on yksi tai kaksi varsinaista jäsentä, on valittava lisäksi varajäsen.

Jos hallituksen varsinaisia jäseniä on enemmän kuin yksi, on valittava puheenjohtaja. Kun hallituksessa on vain yksi varsinainen jäsen, ei kaupparekisteriin rekisteröidä puheenjohtajaa.

Tilintarkastajien valinta

Yhtiölle voidaan valita tilintarkastajat jo perustamisen yhteydessä. Perustettavalle yhtiölle ei ole kuitenkaan usein pakko valita tilintarkastajia, koska yhtiö ei ylitä tilintarkastusvelvollisuuden rajoja. Rahoittajat tai yhtiöjärjestys voivat kuitenkin vaatia tilintarkastajaa.

Jos yhtiöön ei valita tilintarkastajaa, on perustamissopimuksessa rastittava kohta “tilintarkastajia ei ole valittu”.

Jos osakeyhtiöön valitaan vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastuslain mukaan yhtiö voi jättää valitsematta tilintarkastajan, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa,

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai

3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Toimitusjohtajan valinta

Yhtiölle voidaan valita toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valinta on vapaaehtoista. Hyvän hallintotapaan yleensä kuuluu, että toimitusjohtaja ei ole sama henkilö kuin hallituksen puheenjohtaja.

Edustamiseen oikeutetut

Osakeyhtiön osakkailla ei ole lähtökohtaisesti yhtiön edustusoikeutta eli nimenkirjoitusoikeutta. Yhtiötä edustaa lähtökohtaisesti hallitus sen kaikki jäsenet yhdessä. Pienosakeyhtiöissä tyypillisesti osakkaat valitaan hallitukseen ja myös yhtiön operatiiviseen johtoon.

Osakeyhtiössä on mahdollista myöntää nimenkirjoitusoikeus myös muille kuin hallituksen jäsenille. Yhtiö voi myöntää tietylle henkilölle prokuran ja edustusoikeuden.

Yhtiöjärjestyksen määräykset edustamisoikeudesta on syytä tarkistaa samalla, kun myöntää nimenkirjoitusoikeuksia.

Yhtiöjärjestyksen laatiminen

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys voi suppeimmillaan sisältää vain kolme määräystä, jotka ovat yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala. Tilikaudesta ei tarvitse olla määräystä yhtiöjärjestyksessä, jos tilikausi on määritelty perustamissopimuksessa.

Pakollisten määräysten lisäksi yhtiöjärjestykseen kannattaa usein ottaa muitakin määräyksiä. Jos osakeyhtiö on vain yhden osakkaan yhtiö, niin yhtiöjärjestyksenä voi käyttää usein ongelmattomasti vakiomuotoisia yhtiöjärjestyksiä.

Yhtiöjärjestyksen räätälöinnillä voidaan kuitenkin myös yhdenyhtiöissä poiketa osakeyhtiön olettamasäännöksistä. Esimerkiksi osakkeen omistajan henkilökohtainen osoite voidaan määritellä tiedoksi, joka ei ole osakasluettelon osana julkinen.

Yhtiöjärjestyksessä määrätään tyypillisesti rajoituksista osakkeiden vapaaseen vaihdantaan. Vaihdannan rajoitukset toteutetaan suostumus-, lunastus- ja muuntolausekkeiden avulla.

Kaikkien yhtiön osakkeiden ei tarvitse olla samanlaisia. Perustajaosakkaille voidaan antaa esimerkiksi äänivaltaisempia osakkeita kuin yhtiöön pääomaa sijoittaville.

3.

Ennen osakeyhtiön rekisteröintiä tehtävät toimet

Hallituksen velvollisuudet ennen rekisteröintiä

Hallituksen järjestäytymiskokous

Pian yhtiön perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen on syytä pitää hallituksen järjestäytymiskokous. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa on erityisesti tarkoitus antaa valtuutus avata pankkitili yhtiölle.

Pankkitili on avattava ennen yhtiön rekisteröintiä, jos yhtiöllä on osakepääoma. Mikäli yhtiöllä ei ole osakepääomaa, avaamisen voi tehdä yhtiön rekisteröinnin jälkeen.

Hallituksen kokouksen pöytäkirjapohjan voit ladata Lekantti Sisäpiiristä.

Osakasluettelon laadinta

Yhtiön perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen hallituksen on huolehdittava osakasluettelon laadinnasta.

Osakasluetteloon merkitään kaikkien osakkaiden tiedot ja heidän omistamansa osakkeet. Osakasluettelo on julkinen asiakirja, mutta sitä ei tarvitse toimittaa rekisteröitäväksi.

Osakasluettelon mallin voit ladata Lekantti Sisäpiiristä.

Edunsaajaluettelon ylläpito

Hallituksen jäsenen on huolehdittava siitä, että yhtiön tosiasiallisista edunsaajista pidetään ajantasaista luetteloa. Luettelo on laadittava viivytyksettä oikeushenkilön perustamisen jälkeen ja sitä on pidettävä luotettavalla tavalla.

Yhtiön on aina tunnettava siinä yli 25 % omistusosuuden tai äänimäärän omistavat luonnolliset henkilöt. Jos tällainen omistusosuus tai äänimäärä on oikeushenkilön hallussa, on osakeyhtiön lisäksi selvitettävä ne luonnolliset henkilöt, jotka voivat itsenäisesti tehdä päätöksiä omistavassa oikeushenkilössä (yli 50 %:n osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä tai vastuunalainen yhtiömies).

Yhtiön on lisäksi käytettävissään olevien tietojen perusteella tunnettava myös muu tosiasiallinen edunsaaja. Jos yhtiö tietää esimerkiksi osakassopimuksesta, jossa on sovittu päätösvallan käytöstä nimellisistä äänimääristä poikkeavalla tavalla, tällainen tosiasiallinen edunsaaja on tunnettava.

Omistusosuutta tai äänimäärää laskettaessa otetaan huomioon vain ne osakkeet, jotka eivät ole yhtiön omassa hallussa.

Osakeyhtiön rekisteröinnin jälkeen on aina tehtävä viipymättä edunsaajailmoitus kaupparekisteriin. Hallituksen on tehtävä ilmoitus viipymättä myös silloin, kun edunsaajatiedot ovat muuttuneet. Jos yhtiöllä ei ole edunsaajia, kaupparekisteriin on ilmoitettava, ettei yhtiöllä ole edunsaajia. Rahanpesulain mukaisesti PRH merkitsee tällöin kaupparekisteriin yhtiön edunsaajiksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan tai muun vastaavassa asemassa olevan henkilön.

Jos edunsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoittajan täytyy liittää ilmoitukseen kopio edunsaajan passistaan tai muusta henkilöllisyystodistuksesta.

Edunsaajailmoituksen voi tehdä maksuttomasti YTJ:n palvelussa (https://asiointi.ytj.fi/ytjap).

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö edunsaajailmoituksen antamisen, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, yritys- ja yhteisötietoilmoituksen laiminlyönnistä sakkoon (Yritys- ja yhteisötietolaki 19 §).

Tahallisesti väärien tietojen ilmoittaminen rekisteriin täyttää rikoslain 16 luvun 7 §:n mukaisen rekisterimerkintä rikoksen tunnusmerkit.

Joka

1) aiheuttaakseen oikeudellisesti merkityksellisen virheen viranomaisen pitämään yleiseen rekisteriin antaa rekisteriä pitävälle viranomaiselle väärän tiedon tai

2) hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka toista vahingoittaakseen käyttää hyväkseen 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla aiheutettua virhettä,

on tuomittava rekisterimerkintärikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.

Edunsaajaluettelo on annettava pyydettäessä viranomaiselle. Tiedot yhtiön edunsaajista on annettava myös muun muassa luotto- ja rahoituslaitokselle, tilintarkastajalle ja oikeudellisia palveluita tarjoavalle.

Edunsaajaluettelon mallin voit ladata Lekantti Sisäpiiristä.

Pankkitilin avaaminen ja osakepääoman maksaminen

 • Jos yhtiöllä on osakepääoma
  • Pankkitili avataan jo ennen yrityksen perustamista, mutta käyttöoikeuden tiliin saa vasta kaupparekisteriotteen toimittamisen jälkeen.
  • Perustamissopimus liitteineen on toimitettava pankille.
  • Yhtiöjärjestys on toimitettava pankille.
  • Tiliä avaavan henkilön on todistettava henkilöllisyys.
  • Pankki toimittaa tilinumeron, jolle osakepääoman voi maksaa.
  • Tilin käyttöoikeuden myöntäminen vaatii hallituksen pöytäkirjan, jossa käyttöoikeuden myöntämisestä on päätetty.
  • Rahojen alkuperästä on annettava selvitys.
  • Pankki voi vaatia selvityksen liiketoimintasuunnitelman tiedoista.
 • Jos yhtiöllä ei ole osakepääomaa
  • Pankkitili avaaminen hoidetaan vasta yhtiön rekisteröinnin jälkeen, jolloin toimitetaan kaupparekisteriote pankille ja muut yllä kuvatut tiedot.
4.

Osakeyhtiön rekisteröinti

Osakeyhtiön rekisteröinti

Perustamisilmoituksen jättäminen

Osakeyhtiön perustamisasiakirjat on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukseen. Määräaika tähän on kolme kuukautta perustamissopimuksen allekirjoittamisesta.

Perustamisasiakirjojen jättämisen yhteydessä voi pyytää perustamisilmoituksen saapumistodistuksen, jolloin saa tietää y-tunnuksen välittömästi. Saapumistodistuksen hinta on 7 euroa.

Osakeyhtiön rekisteröinti aika

Osakeyhtiön perustamisilmoituksen käsittelyaika riippuu siitä, onko ilmoitus annettu YTJ-palvelussa sähköisesti vai paperilomakkeella. PRH on ruuhkautunut 2021–2022 aikana. Käsittelyaika on kasvanut esimerkiksi paperilomakkeiden osalta noin kolmesta viikosta noin 2,5 kuukauteen.

 • YTJ-palvelussa tehty perustamisilmoituksen käsittelyaika on noin 10 päivää.
 • Paperilomakkeella tehdyn perustamisilmoituksen käsittelyaika on noin 2,5 kuukautta.

Kaupparekisterin käsittelyaikatilanteen voi tarkastaa PRH:n sivuilta tästä taulukosta.

Perustamisilmoituksen korjaaminen

Mikäli perustamisilmoituksessa on korjattavaa, kaupparekisteristä voidaan olla yhteydessä.

Tyypillisesti verottaja on yhteydessä sen jälkeen, kun yhtiön kaupparekisterihakemus on käsitelty. Verottaja voi ehdottaa korjauksia ennakkoperintärekisteröinnin ja arvonlisäverorekisteröinnin alkupäiviin.

5.

Osakeyhtiön rekisteröinnin jälkeen

 • Suomi.fi valtuudet
 • Tilinumeron ilmoittaminen verottajalle
 • Pankkitilin avaaminen tai aktivointi
 • Edunsaajailmoituksen tekeminen
 • Osakeyhtiön kirjanpidon järjestäminen ja ilmoitusten tekeminen
 • Tietosuojavelvoitteiden toteuttaminen
 • Sopimusten neuvottelu ja laadinta
 • Tavaramerkin rekisteröinti
 • Verkkosivujen ja verkkokaupan avaaminen
 • Ympäristölupien hankkiminen
 • Työntekijöiden palkkaaminen
 • Osakeyhtiön tilinpäätöksen laatiminen ja tilintarkastus
 • Yhtiökokouksen pitäminen
6.

Miten liikkeelle?

Varaa aika puhelinneuvontaan

Osakassopimus ja yhtiöjärjestys workshop – 949 euroa + alv 24 %*

 • Valmistava verkkoluento 1 h sekä tyypillisten ehtojen käyminen läpi kirjallisessa aineistossa.
 • Juristin johdolla järjestettävä 2,5 tunnin työpaja, jossa laaditaan pohja osakassopimukselle ja yhtiöjärjestykselle.
 • Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen tarkistus.
Tilaa workshop tai tiedustele lisää [email protected] tai 0400 864 825.

Valmennus alkaa 30 minuutin tutustumisella liikeideaan. Tilauksen voi tehdä vasta tutustumistapaamisen jälkeen.

* Workshopilla on 100 % tyytyväisyystakuu, joka on voimassa 7 vuorokautta työpajan päättymisen jälkeen.

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.