Lekantti

LEKANTTI

Testamentti

Testamentti on asiakirja, jolla voi kukin määrätä, miten oma omaisuus tulee jakaa kuoleman jälkeen.

Testamentti on tehtävä tarkasti laissa säädetyllä tavalla. Jos muotovaatimuksia ei ole noudatettu, testamenttia voidaan moittia. Tällöin testamentin tekijän viimeinen tahto ei toteudu.

Ilmainen asiakirjamalli on rajoitettu versio.

Testamentilla voi poiketa lakisääteisestä perimysjärjestyksestä

Ilman testamenttia perintökaaren säännökset määräävät täysin, miten kuolleen henkilön omaisuus jaetaan. Perimysjärjestyksessä ensimmäisenä ovat perittävän lapset. Jos perittävän lapsi ei ole elossa, niin tämän lapsen sijaan tulee hänen lapsensa eli perittävän lapsenlapset. Perittävän jälkeläisiä ja heidän lapsiaan kutsutaan rintaperillisiksi.

Testamentilla ei voi yleensä sivuuttaa täysin rintaperillisiä. Perinnöttömäksi jättäminen tulee kysymykseen vain harvoissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Lähtökohtaisesti testamentilla voi määrätä vain puolesta omaisuudesta, jos testamentin tekijällä on rintaperillisiä elossa. Rintaperillisillä on nimittäin oikeus vaatia lakiosaansa.

Lakisääteisessä perimysjärjestyksessä toisena on leski. Mikäli perittävä on ollut naimisissa ja hänellä ei ole rintaperillisiä, hänet perii hänen leskensä. Lesken voi sivuuttaa kuitenkin avioehdolla ja testamentilla täysin. Leski perii omaisuuden vain hänen elinajakseen. Tämän jälkeen omaisuus menee ensiksi kuolleen sukulaisille tai valtiolle.

Mikäli perittävällä ei ole aviopuolisoa (leskeä) tai rintaperillisiä, perimysjärjestyksessä seuraavana ovat perittävän vanhemmat. Mikäli vanhempi ei ole elossa, sijaan tulevat hänen lapsensa eli perittävän sisarukset. Kuolleen sisaruksen sijaan tulevat puolestaan sisaruksen jälkeläiset.

Tämän jälkeen perimysjärjestyksessä ovat isovanhemmat. Jos joku isovanhemmista on kuollut, saavat hänen lapsensa sen osan perinnöstä, mikä hänelle olisi tullut. Tällöin on kyse perittävän tädeistä, sedistä tai enoista.

Laissa on tarkemmin määritelty perintöön oikeutetut sukulaiset muun muassa puolisisarusten osalta. Muut kuin laissa mainitut sukulaiset eivät ole oikeutettu perintöön. Serkut tai sitä kauemmat sukulaiset eivät peri.

Lakisääteisiin perillisiin ei kuulu myöskään avopuoliso. Jollei perillistä ole, menee perintö valtiolle. Valtio voi kuitenkin luovuttaa perinnön tietyin edellytyksin perillisen läheiselle (perintökaari 5 luku 1–2 §).

Testamentin muotovaatimukset

Voit ilmaista viimeisen tahtosi testamentilla, jota pääsääntöisesti koskevat seuraavat vaatimukset:

 • kirjallinen muoto
 • vähintään kaksi esteetöntä ja täysivaltaista todistajaa yhtäaikaisesti läsnä
 • todistajien ammatit, asuinpaikkakunnat ja todistuspaikka on merkitty testamenttiin
 • testamentin tekijän allekirjoitus

Testamenttia ei voi nykyisen lainsäädännön mukaan tehdä kokonaan sähköisesti. Testamentti on tulostettava paperille tai kirjoitettava kokonaan käsin.

Testamentin voi tehdä kuka tahansa täysi-ikäinen oikeustoimikelpoinen henkilö. Yli 15-vuotias alaikäinen voi kuitenkin testamentata omalla työllään ansaitsemansa varat. 

Milloin testamentti kannattaa tehdä?

 • Sinulla ei ole aviopuolisoa tai lapsia, ja haluat perinnön menevän omien vanhempien sijaan mieluummin sisaruksille, avopuolisolle tai muulle läheiselle henkilölle.
 • Haluat lahjoittaa omaisuuttaan hyväntekeväisyyteen.
 • Haluat turvata yritystoiminnan jatkuvuuden siten, ettei moniäänisestä kuolinpesästä tule yhtiön osakasta.
 • Haluat helpottaa perinnönjakoa määräämällä kenelle mikäkin esine kuuluu.
 • Haluat vähentää maksettavien perintöverojen määrää.
 • Haluat turvata lesken aseman ja omaisuuden lesken kuoltua.
 • Haluat sulkea pois perinnön saajan puolison avio-oikeuden.
 • Haluat määrätä eri henkilöille omaisuuden hallinta- ja omistusoikeuden.
 • Haluat määrätä toissijaisesta perinnönsaajasta.
 • Haluat nimetä luotetun henkilön testamentin toimeenpanijaksi, joka voi hallita kuolinpesää osakkaiden sijaan.

Testamentti – malli

Todistajien on oltava paikalla yhtäaikaa. Todistajien ei tarvitse tietää testamentin sisältöä.

Laadi testamentti lakimiehen avustuksella

Tarvitsetko apua testamenttimääräysten valintaan? Testamenttipaketti on edullinen vaihtoehto, kun haluat juristin laatiman yksinkertaisen testamentin, joka soveltuu yleisempiin tilanteisiin.

Testamenttipaketti sisältää:

 • Lakimiehen laatiman kysymyssarjan perusteella testamenttimääräysten valinnan etänä.
 • Lakimiehen laatiman allekirjoitusvalmiin asiakirjan sähköpostiisi.
Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.