Lekantti

LEKANTTI

Sopimusoikeus

Sopimusoikeus käsittää sopimuksen syntyyn, sitovuuteen ja suoritushäiriöihin liittyvän normiston. 

Sopimusoikeus

Sopimusoikeudellinen sääntely

Sopimusoikeudellinen sääntely perustuu pitkälti sopimusoikeudellisiin periaatteisiin. Pakottava lainsäädäntö rajoittaa tietyssä määrin sopimusvapautta. Lainsäädäntöön on otettu myös olettamasäännöksiä sen varalle, että osapuolet eivät ole sopimuksessa sopineet kaikesta.

 • Yleislaki: Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/1929 (oikeustoimilaki, OikTL)
 • Irtaimen kauppa: Kauppalaki 355/1987 (KL)
 • Kansainvälinen kauppa: Yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista 50/1988 (International Sale of Goods, CISG)
 • Kiinteistön kauppa: Maakaari 540/1995 (MK)
 • Asuinhuoneiston vuokraus: Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 481/1995
 • Liikehuoneiston vuokraus: Laki liikehuoneiston vuokrauksesta 482/1995
 • Velkakirja: Velkakirjalaki 622/1947
 • Kauppaedustus: Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä 417/1992
Osakassopimuksen sopimussakko
Osakeyhtiö
Niko Puranen

Osakassopimuksen sopimussakko ja sen tulkinta

Osakassopimuksen sopimussakko on tyypillinen osakassopimukseen otettava ehto. Sopimussakosta sovitaan usein, koska osakassopimuksen rikkomisesta aiheutuneen vahingonmäärää on vaikea osoittaa. Sopimussakko lankeaa osakassopimusta rikkovan maksettavaksi ilman, että

Lue lisää »

Sopimuksen syntyminen

Sopimus koostuu kahdesta toisiinsa liittyvästä oikeustoimesta. Oikeustoimi on tahdonilmaisu, jolla perustetaan, muutetaan tai kumotaan oikeussuhde.

Sopimuksen syntymistä on säännelty oikeustoimilain 1 luvussa. Yleisin sopimuksen syntymekanismi on ns. tarjous-vastaus-mekanismi. Sopimus syntyy, kun tarjoukseen annetaan saman sisältöinen hyväksyvä tahdonilmaisu. Käytännössä monet sopimuksen syntytavat eivät muistuta juurikaan tarjous-vastaus-mekanismia.

Lähtökohtaisesti sopimuksen syntymisessä muotovapaus on laaja. Tarjous ja siihen annettu hyväksy vastaus voivat olla kirjallisia, suullisia, hiljaisia eli konkludenttisia (esim. osapuolet ryhtyvät toimimaan tietyllä tavalla) tai tosiseikkoja (tahdonilmaisu osoitetaan käyttäytymisellä, esim. linja-autoon nouseminen).

Olennaista on, että tahdonilmaisun voi havaita jostakin ulkoisesta elementistä. Tahdonilmaisu voi syntyä myös neuvotteluiden tuloksena saavutettuna yhteisymmärryksenä.

Termin tarjous merkitys ei ole täysin sama kuin yleiskielessä. Yleiskielessä tarjouksina voidaan pitää mainoksia. Oikeuskirjallisuudessa kuitenkin mainoksia ei ole pidetty varsinaisesti tarjouksina vaan kehotuksina tehdä tarjouksia.

Eräissä tapauksissa sopimuksen syntyminen edellyttää sopimus- tai kauppatavassa taikka lainsäädännössä asetetun muotovaatimuksen täyttämistä.

Sopimus- tai kauppatavassa voidaan määritellä oikeustoimilain mukaista menettelystä poikkeava tapa sopimuksen syntymiseen. Sopimuksen syntymisen edellytykseksi voidaan asettaa esimerkiksi osapuolten allekirjoitus.

Lainsäädännössä voidaan vaatia tietyn muotovaatimuksen noudattamista sopimuksen syntymisen edellytyksenä. Esimerkiksi avioehtosopimus tulee voimaan vasta osapuolen ja todistajien allekirjoitusten sekä rekisteröinnin jälkeen.

Sopimuksen sitovuus

Lähtökohtaisesti sopimusoikeudessa noudatetaan pacta sunt servanda -periaatetta eli sopimukset on pidettävä. Sopimuksen muuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti tämän takia sen kaikkien osapuolten suostumusta.

Joskus sopimukseen on kirjattu edellytykset, miten sopimusta voidaan muuttaa ilman kaikkien osapuolten suostumusta. Tällöinkin sopimuksen hyväksymisen yhteydessä osapuolet ovat hyväksyneet, että sopimusta voidaan tietyin edellytyksin muuttaa ilman osapuolten suostumusta.

Viranomainen voi jälkikäteen muuttaa sopimusta tietyissä tilanteissa myös ilman kaikkien osapuolten suostumusta lain nojalla. Tällainen tilanne on käsillä silloin, kun sopimusehto todetaan kohtuuttomaksi. Tällöin sopimusta on mahdollista sovitella.

Sopimuksen sovittelu voi perustua erityislakiin (esim. kuluttajansuojalaki) tai oikeustoimilain 36 §:ään, joka on sopimuksen sovittelun yleislauseke.

Kohtuuton sopimusehto voi koskea esimerkiksi hintaa. Lähtökohtaisesti sopimuksissa on laaja sisältövapaus, mutta tuomioistuimella on mahdollisuus muuttaa kohtuutottamaksi katsomaansa sopimusta yleensä heikomman osapuolen eduksi.

Sopimukset voidaan jakaa kertasopimuksiin ja kestosopimuksiin.

 • Kertasopimuksen lakkaavat, kun molemmat osapuolet ovat suorittaneet suorituksensa.
 • Kestosopimukset yleensä lakkaavat irtisanomisen perusteella tai määräajan päättymisen jälkeen.

Sopimuksen purkaminen on mahdollista sopimusrikkomuksen perusteella. Jos toinen osapuoli ei noudata sopimusta, on toisella osapuolella mahdollisuus vaatia sopimuksen purkamista. Aivan vähäiset sopimusrikkomukset eivät kuitenkaan oikeuta sopimuksen purkamiseen.

Suorituksen virhe tai viivästys

Sopimuksen mukaisen suorituksen virhe tai viivästyminen ovat tyypillisiä suoritushäiriöitä. Sopimuksen osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla ratkeaa valtaosa suoritushäiriöistä.

Jotta sopimusrikkomuksen kohteeksi joutuneen osapuolella on mahdollista saada hyvitystä sopimusrikkomuksesta, lähtökohtaisesti kahden seuraavan edellytyksen on täyttyvä.

 1. Reklamaatiovelvollisuus: Sopimusrikkomuksen kohteeksi joutuneen osapuolen tulee määräajassa ilmoittaa sopimusrikkomuksesta sopimusrikkomukseen syyllistyneelle osapuolelle.
 2. Vaateen esittäminen: Sopimusrikkomuksen kohteeksi joutuneen osapuolen tulee ilmoittaa määräajassa sopimusrikkomukseen perustuvista vaatimuksista.

Esimerkkejä palveluistamme

Sopimuksen tarkitaminen – 60 €/sivu

 • Lainmukaisuus korjaukset valmiiseen sopimukseen
 • Huomautukset piilotetuista vastuista
 • Ristiriitaisten kohtien korostus
 • Vastaukset kysymyksiin
 • Lisälauseke-ehdotukset (max. 3 kpl/sivu)

Sopimuksen tarkistus on tarkoitettu hyväksymistä vaille valmiiden sopimusten tarkistamiseen piilotettujen vastuiden varalta. Jos sopimus on vielä luonnosasteella, valitse “Luonnoksesta sopimukseksi” -palvelu.

Sopimusluonnoksesta 1–4 sivun laajuinen sopimus – 580 €
 • Asiakkaan laatiman 1–2 sivun sopimusluonnoksen perusteella juristi muokkaa luonnoksesta juridisesti pätevän sopimuksen.
 • Kommenttikierros
 • Valmis sopimus on 1–4 sivua
Sopimusluonnoksesta 5–10 sivun laajuinen sopimus – 850 €
 • Asiakkaan laatiman 2–5 sivun sopimusluonnoksen perusteella juristi muokkaa luonnoksesta juridisesti pätevän sopimuksen.
 • Kommenttikierros
 • Valmis sopimus on 5–10 sivua
Sopimusluonnoksesta 10–15 sivun laajuinen sopimus – 1300 €
 • Asiakkaan laatiman 5–10 sivun sopimusluonnoksen perusteella juristi muokkaa luonnoksesta juridisesti pätevän sopimuksen.
 • Kommenttikierros
 • Valmis sopimus on 10–14 sivua

Lisäpalvelut

 • Ylimääräinen kommenttikierros 186 €
 • Englanninkielinen sopimus +25 %
Räätälöity sopimus – 740 € n. 4 sivua
 • Sähköposti- ja puheluneuvottelut sopimuksen tavoitteista
 • Juristin laatima noin 4 sivun sopimus
 • Kommenttikierros
 • Viimeistely kommenttien perusteella
Räätälöity sopimus – 1860 € n. 10 sivua
 • Sähköposti- ja puheluneuvottelut sopimuksen tavoitteista
 • Juristin laatima noin 10 sivun sopimus
 • Kommenttikierros
 • Viimeistely kommenttien perusteella
Räätälöity sopimus – 2600 € n. 15 sivua
 • Sähköposti- ja puheluneuvottelut sopimuksen tavoitteista
 • Juristin laatima noin 15 sivun sopimus
 • Kommenttikierros
 • Viimeistely kommenttien perusteella

Lisäpalvelut

 • Ylimääräinen kommenttikierros 186 €
 • Englanninkielinen sopimus +25 %
Salassapitosopimus
 • Luovuttajan ja vastaanottajan määrittely
 • Sopimuksen tarkoitus
 • Luottamuksellisen tiedon määrittely
 • Salassapitoehto
 • Hyödyntämiskielto
 • Salassapitovelvoitteen kesto
 • Sopimussakko ja korvaukset
 • Salassapidettävän aineiston käsittely
 • Henkilöpiirin rajaukset
 • Sopimuksen siirtäminen
 • Tiedonanto
 • Oikeus kieltäytyä vastaanottamasta salassa pidettävää tietoa
 • Sopimuksen päättäminen
 • Oikeudet luottamukselliseen tietoon
 • Vastuut tietojen oikeellisuudesta
 • Sopimuksen muuttaminen
 • Sovelettava laki
 • Riidanratkaisulauseke
Lisenssisopimus
 • Lisenssinantajan ja lisenssinsaajan määrittely
 • Sopimuksen tarkoitus ja tausta
 • Käsitteiden määrittely
 • Lisenssin kohde
 • Lisenssin tyyppi (yksinoikeus, yksittäinen lisenssi vai jaettu lisenssi)
 • Lisenssin peruuttaminen
 • Sallitut käyttötavat
 • Lisenssin maantieteellinen laajuus
 • Tietojen antaminen lisenssinsaajalle
 • Hyödyntämisvelvollisuus
 • Laadunvalvonta
 • Rojaltit ja lisenssimaksut
 • Maksuehdot
 • Edelleenlisensointi (Alilisensointi)
 • Muokkausoikeus
 • Tiedonanto
 • Immateriaalioikeuden loukkaukset
 • Mahdollinen viranomaisten hyväksyntä ja rekisteröinti
 • Vahingonkorvaukset
 • Vastuunrajoitukset
 • Sopimuksen voimassaoloaika
 • Sopimuksen irtisanominen
 • Sopimuksen purkaminen
 • Sopimuksen muuttaminen
 • Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys
 • Ylivoimainen este
 • Sovelettava laki
 • Riidanratkaisulauseke
 • Sopimuksen ja liitteiden etusijajärjestys
Yhteistyösopimus
 • Osapuolten määrittely
 • Sopimuksen tarkoitus ja tausta
 • Käsitteiden määrittely
 • Yhteistyön sisällön määrittely
 • Immateriaalioikeudet
 • Salassapito
 • Tiedonanto
 • Vahingonkorvaukset
 • Vastuunrajoitukset
 • Sopimuksen voimassaoloaika
 • Sopimuksen irtisanominen
 • Sopimuksen purkaminen
 • Sopimuksen muuttaminen
 • Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys
 • Ylivoimainen este
 • Sovelettava laki
 • Riidanratkaisulauseke
 • Sopimuksen ja liitteiden etusijajärjestys
Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.