Lekantti

LEKANTTI

Työoikeus

Työoikeus käsittää työntekoon liittyvän oikeudellisen sääntelyn, joka määrittelee työntekijöiden ja työnantajien väliset suhteet, työehdot, työntekijöiden oikeudet sekä työntekijöiden suojan työelämässä.  

Työoikeus

Työoikeudellinen sääntely

Työoikeudellinen sääntely määrittelee työntekijöiden ja työnantajien väliset suhteet, työehdot, työntekijöiden oikeudet sekä työntekijöiden suojan työelämässä.

Työlainsäädäntö on säädetty pitkälti työntekijän suojaksi, siksi työlainsäädäntö sisältää paljon pakottavaa lainsäädäntö tai ns. semidispositiivisia normeja, joista voidaan sopia toisin vain työehtosopimuksella.

 • Työsopimus: Työsopimuslaki 55/2001
 • Työehtosopimus: Työehtosopimuslaki 436/1946
 • Työturvallisuus: Työturvallisuuslaki 738/2002
 • Työaika: Työaikalaki 872/2019
 • Vuosilomalaki
 • Yhdenvertaisuuslaki
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
 • Vuorotteluvapaalaki
 • Opintovapaalaki
 • Palkkaturvalaki
 • Yhteistoimintalaki 1333/2021
 • Henkilöstörahastolaki 934/2010
 • Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta
 • Laki nuorista työntekijöistä 998/1993
 • Merityösopimuslaki 756/2011
Selvityspyyntö syrjinnästä työhön ottaessa
Niko Puranen

Selvityspyyntö syrjinnästä, malli

ASIAKIRJAMALLIT Selvityspyyntö syrjinnästä työhön ottaessa Selvityspyyntö syrjinnästä työhön ottaessa on asiakirja, jolla työnhakija voi pyytää selvitystä työhönottotilanteessa kokemastaan syrjinnästä.  Sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella

Lue lisää »

Työsopimus

Työsopimus on sopimus työnantajan ja työntekijän välillä, jossa sovitaan työn tekemisestä, työehdoista, palkasta ja muista työsuhteeseen liittyvistä seikoista.

Työsopimuslaissa määritellään työsuhteen käsite. Sopimussuhde katsotaan työsuhteeksi, jos työsopimuslain soveltamisalan määritelmä täyttyy riippumatta siitä, oliko osapuolten tarkoituksena sopia työsuhteesta.

Työehtosopimukset

Työehtosopimukset ovat työnantajien ja työntekijöiden edustajien välisiä sopimuksia, jotka määrittelevät työehtoja laajemmin kuin laki. Ne voivat koskea esimerkiksi palkkoja, työaikaa, lomia, työsuhteen kestoa ja muita työsuhteen ehtoja.

Työaika ja lepoajat

Työoikeus säätelee työaikaa ja lepoaikoja. Se määrittelee työaikasäännöt, ylitöiden tekemisen, vuosiloman ja sairausloman oikeudet sekä työntekijän oikeuden kohtuullisiin lepoaikoihin.

Palkkaus

Työoikeus sisältää säännöksiä palkanmaksusta ja palkanmuodostuksesta. Se määrittelee työntekijän oikeuden palkkaan, palkan määräytymisperusteet, palkan maksamisen ajankohdan ja palkanmaksun vähimmäisehdot.

Työsuhteen irtisanominen ja purkaminen

Työoikeus säätelee työsuhteen päättämistä. Se määrittelee irtisanomisen, purkamisen ja työsopimuksen muunlaisen päättämisen

Esimerkkejä palveluistamme

Työsopimus – 580 €

 • Työsopimuksen osapuolet
 • Työntekopaikka
 • Työntekijän tehtävänimike
 • Työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • Työnteon alkamisajankohta
 • Työsuhteen laatu
 • Määräaikaisen työsopimuksen peruste
 • Määräaikaisen työsopimuksen kesto
 • Koeaika
 • Noudatettava työaika
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika
 • Palkka
 • Palkan määräytymisen peruste
 • Luontoisedut
 • Palkanmaksukausi
 • Sovellettava TES
 • Vakuutuslaitos
 • Työntekijän oikeus koulutukseen
 • Salassapitovelvoite
 • Immateriaalioikeuksien siirto
 • Kilpailevan sivutyön kielto
 • Houkuttelukielto

 

Lomauttaminen – 580 €

 • Tilannekartoitus
 • Lomautuksen lakisääteisten perusteiden ja riskien arviointi
 • Toimintaohjeistus lomautusmenettelyyn
 • Ennakkoselvityksen räätälöinti
 • Lomautusilmoituksen tai lomautussopimuksen räätälöinti

Koeaikapurku – 580 €

 • Tilannekartoitus
 • Koeaikapurun lakisääteisten perusteiden ja riskien arviointi
 • Toimintaohjeistus koeaikapurkuun
 • Muistio kuulemistilaisuudesta
 • Purkamisilmoitus
 • Työtodistus

Irtisanominen / Purkaminen – 580 €

 • Tilannekartoitus
 • Irtisanomisen tai purkamisen lakisääteisten perusteiden ja riskien arviointi
 • Toimintaohjeistus irtisanomiseen tai purkuun
 • Muistio kuulemistilaisuudesta
 • Irtisanomisilmoitus / Purkamisilmoitus
 • Työtodistus

Irtisanominen – 580 €

 • Tilannekartoitus
 • Irtisanomisen lakisääteisten perusteiden ja riskien arviointi
 • Toimintaohjeistus irtisanomiseen
 • Muistio kuulemistilaisuudesta
 • Irtisanomisilmoitus
 • Työtodistus

Osa-aikaistaminen – 580 €

 • Tilannekartoitus
 • Osa-aikaistamisen lakisääteisten perusteiden ja riskien arviointi
 • Toimintaohjeistus irtisanomiseen
 • Ilmoitus tai sopimus osa-aikaistamisesta

Työturvallisuus ja työntekijän terveydenhuolto

Yhdenvertaisuus ja syrjinnänkielto

Työntekijän henkilötietojen suoja

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.