Lekantti

LEKANTTI

Lekantti Oy:n toimeksiannon yleiset ehdot

Päivitetty 08.06.2024

Toimeksiannon suorittamisesta vastaa Lekantti Oy (“Me”), jonka y-tunnus on 3108056-8. Lekantti on lakiasiaintoimisto, joka tarjoaa asianajopalveluita yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille (“Asiakas”).

 1. TOIMEKSIANNON ANTAMINEN

1.1. NOUDATETTAVAT EHDOT: Toimeksiannon antamisen yhteydessä asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Nämä ehdot täydentävät toimeksiantosopimusta, mutta väistyvät, jos toimeksiantosopimuksessa on sovittu toisin.

1.2. TAUSTATIEDOT: Asiakkaan on annettava tiedot toimeksiantoon liittyvistä luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, jotta pystymme tarkastamaan esteellisyytemme.

 1. TOIMEKSIANNON VAHVISTUS

2.1. TOIMEKSIANTOSOPIMUS: Kirjaamme toimeksiannon sisällön toimeksiantosopimukseen tai toimeksiannon sisältö voi muodostua viestien vaihdon perusteella. Sopimuksen sisältöä on mahdollista päivittää kirjallisesti molempien osapuolten suostumuksella.

2.2. ALLEKIRJOITUKSET: Jos toimeksiantosopimuksessa on sovittu allekirjoituksista, sopimus tulee voimaan vasta sopimuksen osapuolten allekirjoitusten jälkeen. Muussa tapauksessa sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet on sen muutoin hyväksyneet.

2.3. VAHVISTUSILMOITUS: Ilmoitamme kohtuullisessa ajassa kirjallisesti, otammeko toimeksiantoa vastaan. Emme voi ilmoittaa syytä, miksi emme voi ottaa toimeksiantoa vastaan.

2.4. TUNNISTAMISVELVOLLISUUS: Meille on lain mukaan velvollisuus tuntea asiakkaamme sekä tunnistaa asiakkaidemme edustajat ja omistajat. Saatamme joutua selvittämään asiakasvarojen alkuperän.

2.5. VALTAKIRJA: Asiakkaan on tarvittaessa allekirjoitettava erillinen valtakirja, jotta voimme hoitaa toimeksiannon.

2.6. ESTEELLISYYSTARKASTUS: Tarkastamme esteellisyyden ennen toimeksiannon vastaanottamista.

 1. TOIMEKSIANNON HOITAMINEN

3.1. SUORITUSVASTUU: Vastuu toimeksiannon suorittamisesta on nimetyllä vastuujuristilla, joka on velvollinen suorittamaan toimeksiannon huolellisesti ja ammattitaitoisesti.

3.2. LAAJUUS: Jollei muuta ole sovittu, toimeksiannon laajuus rajoittuu oikeudelliseen neuvontaan ja asianajoon. Vastaamme vain Suomen lakiin liittyvästä neuvonnasta toimeksiantosopimuksessa yksilöityyn tarkoitukseen.

3.3. ULKOPUOLISET NEUVONANTAJAT: Vastuujuristi voi käyttää palvelun toteuttamisessa apuna avustajia ja ulkopuolisia neuvonantajia, konsultteja ja toimistoja. 

3.4. ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS: Säilytämme asiakirjoja huolellisesti alan käytäntöjen mukaisesti. 

3.5. YHTEYDENPITO: Yleensä käytämme yhteydenpitoon salaamatonta sähköpostia. Jos asiakas toivoo suojatumpaa yhteydenpitoa, asiakkaan on ilmoitettava siitä vastuujuristille. Pidämme yhteyttä myös muun muassa puhelimitse, videopuheluilla ja chatilla.

3.6. TOIMEKSIANNON PÄÄTTYMINEN: Toimeksiantosuhde päättyy, kun olemme suorittaneet loppuun toimeksiantosopimuksessa määritellyn toimeksiannon. 

 1. VASTUUVAKUUTUS

4.1. VAKUUTUSMÄÄRÄ: Vakuutus korvaa varallisuusvahinkoja 200 000 euroon asti.

4.2. VOIMASSAOLO: Vakuutus on voimassa Suomessa.

4.3. VAKUUTUKSENANTAJA: Vakuutuksenantaja on näiden ehtojen laatimisen hetkellä LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö, y-tunnus 2647339-1, Helsinki.

Puhelinnumero: 09 453 9600.

Postiosoite: LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö, PL 180, 00101 HELSINKI.

www.lahitapiola.fi

 1. LUOTTAMUKSELLISUUS JA JULKISUUS

5.1. SALASSAPITOVELVOITE: Juristeja ja ulkopuolisia neuvonantajia sitoo salassapitovelvoite.

5.2. ULKOPUOLISET NEUVONANTAJAT: Käyttämillemme ulkopuolisille neuvonantajille toimitamme toimeksiannon suorittamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

5.3. ILMOITUSVELVOLLISUUS: Olemme salassapitovelvoitteista huolimatta ilmoitusvelvollisia, jos asiakkaan toimeksianto on epäilyttävä tai epäilemme toimeksiannon liittyvän rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. 

5.4. REFERENSSIT: Voimme käyttää toimeksiannon päätyttyä asiakkaan nimeä ja julkiseksi tulleita tietoja referensseinä, ellei toisin sovita. Kuluttaja-asiakkaan nimi pidetään aina salassa, ellei toisin sovita.

 1. OIKEUDENKÄYNNIT

6.1. LUVAN SAANUT OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJA: Oikeudessa asiakasta edustaa luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan antamasta palvelusta voi kannella Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivalle riippumattomalle valvontalautakunnalle.

6.2. OIKEUSTURVAVAKUUTUS: Oikeusturvavakuutus saattaa korvata oikeudenkäyntikuluja. Suosittelemme tarkastamaan vakuutusyhtiöstä oikeusturvavakuutuksen kattavuuden. Riippumatta oikeusturvavakuutuksen kattavuudesta veloitamme palkkiomme täysimääräisenä asiakkaalta.

6.3. KULUVASTUU: Asiakas vastaa palkkiomme ja kulujen maksamisesta meille siitä riippumatta, korvaako vastapuoli tai oikeusturvavakuutus kokonaan tai osittain kulut. Tuomioistuin ei aina määrää vastapuolta korvaamaan kuluja, vaikka oikeudenkäynti muuten voitettaisiin.

6.4. KULUJEN PERIMINEN: Asiakas vastaa kulujen ja palkkioiden perimisestä vastapuolelta tai vakuutusyhtiöstä.

6.5. VASTAPUOLEN KULUT: Jos oikeudenkäynti hävitään, tuomioistuin voi määrätä vastapuolen kulut asiakkaan korvattavaksi. 

 1. KULUT

7.1. ULKOPUOLISET KULUT: Palkkiomme eivät pidä sisällään toimeksiannon hoitamisesta johtuvia ulkopuolisia kuluja, ellei toisin ole sovittu. Asiakas vastaa toimeksiantoon liittyvistä ulkopuolisista kuluista, kuten viranomaismaksuista ja rekisteröintimaksuista. 

7.2. ILMOITUS: Keskustelemme asiakkaan kanssa hinta-arvion ylittävistä kuluista.

 1. PALKKIO

8.1. TUNTIPALKKIO: Jos toimeksiannon hoitaminen ei sisälly kiinteähintaiseen pakettiin tai perustu saavutettuun tulokseen, veloituksemme määräytyy hinnaston tuntiveloituksen mukaan.

8.2. HINTA-ARVIOT: Hinta-arviot eivät ole sitovia, ellei hinnan ole mainittu olevan kiinteä hinta.

8.3. ARVONLISÄVERO: Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, jollei arvonlisäveron ole ilmoitettu sisältyvän hintaan. EU:n käännetyn arvonlisäveron soveltaminen edellyttää arvonlisäverotunnisteen toimittamista. Kuluttajille hinnat ilmoitetaan arvonlisäveron kanssa. Sovittua hintaa voidaan korottaa toimeksiantosuhteen aikana arvonlisäverokorotuksen verran.

 1. LASKUTUS

9.1. MAKSUAIKA: Laskujen maksuaika on 14 vuorokautta laskun lähettämisestä.

9.2. LASKUTUSTAPA: Lähetämme laskut ensisijaisesti verkkolaskuna yrityksille ja muille yhteisöille. Jos verkkolaskuosoitetta ei ole käytössä, lähetämme laskun sähköpostitse. Kuluttajille lasku lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse. Pyynnöstä lähetämme laskun paperisena.

9.3. VIIVÄSTYSKORKO: Veloitamme lainmukaisen viivästyskoron, jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

 1. TIETOSUOJA

10.1. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ: Käsittelemme toimeksiantoon liittyviä henkilötietoja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Käytämme henkilötietoja muun muassa toimeksiannon hoitamiseen, esteellisyyden tarkastamiseen ja asiakkaalle kohdistettuun markkinointiin.

10.2. REKISTERÖIDYN OIKEUDET: Kerromme rekisteröidyn oikeuksista tietosuojaselosteessa.

 1.   VASTUUT

11.1. ASIANTUNTIJAN VASTUU: Lekantti Oy vastaa toimeksiannon ammattimaisesta suorittamisesta.

11.2. VASTUUNRAJOITUS: Korvaamme vain välittömät vahingot. Lekantti Oy:n ja sen juristien sekä muiden työntekijöiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden yhteenlaskettu vastuu rajoittuu enintään 1,5 kertaiseen määrään siitä hinnasta, jonka asiakas on maksanut palvelusta. Lekantti Oy tai sen työntekijät eivät ole vastuussa välillisistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

11.3. TÄYSI VASTUU: Mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, vahingonaiheuttaja kantaa vastuun vahingon aiheuttamista kuluista.

 1.   IRTISANOMINEN JA PERUUTTAMINEN

12.1. TOIMEKSISAAJAN IRTISANOMISOIKEUS: Lekantti Oy voi irtisanoa sopimuksen, mikäli: 

a) asiakas laiminlyö yhteistyön juristin kanssa,

b) asiakas ei anna käyttöön tehtävän hoitamiseksi tarvittavia tietoja,

c) asiakas vaatii tekemään lain tai hyvän tavan vastaisia toimia,

d) esiin tulee myöhemmin tietoja, jotka olisivat estäneet juristia ottamaan toimeksiantoa vastaan tai 

e) muusta perustellusta syystä.

12.2. ASIAKKAAN IRTISANOMISOIKEUS: Asiakas voi irtisanoa asianajopalvelua koskevan sopimuksen koska tahansa. Asiakas vastaa jo suoritettujen tai aloitettujen palveluiden kustannuksista ja kertyneistä kuluista täysimääräisesti.

12.3. ETÄMYYNNIN PERUUTTAMISOIKEUS: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa toimeksianto ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä, sähköpostilla) 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

a) Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käytöstä on lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä.

b) Sopimuksen tultua peruutetuksi kaikki asiakkaalta saadut suoritukset palautetaan viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saapumisesta.

c) Toimeksisaajalla on oikeus laskuttaa kohtuullinen korvaus ennen peruuttamisilmoituksen tekemistä suoritetusta työstä, jos toimeksiannon hoitaminen on asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä aloitettu peruuttamisajan kuluessa.

d) Peruuttamisoikeutta ei ole, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan.

13. SOVELLETTAVA LAKI

13.1. SUOMEN LAKI: Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintaan liittyviä sääntöjä.

 1. RIIDANRATKAISU

14.1. NEUVOTTELULLA: Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten kesken neuvottelemalla. 

14.2. KULUTTAJANEUVONTA: Mikäli et ole tyytyväinen ehdottamaamme ratkaisuun, voit kääntyä kuluttaja-asiakkaana maksuttoman kuluttajaneuvonnan puoleen. Löydät kuluttajaneuvonnan yhteystiedot verkkosivulta www.kuluttajaneuvonta.fi.

14.3. KULUTTAJARIITALAUTAKUNTA: Kuluttajana voit saattaa kaikki tätä sopimuskokonaisuutta koskevat erimielisyydet maksuttomaan kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsittelyyn.

14.4. ODR-RIIDANRATKAISUFOORUMI: Sinulla on mahdollisuus käyttää kuluttaja-asiakkaana myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia. Löydät riidanratkaisufoorumin osoitteesta https://ec.europa.eu/odr. Voit käyttää seuraavaa sähköpostiosoitettamme foorumissa: [email protected].

14.5. VALVONTALAUTAKUNTA: Sinulla on oikeus kannella asianajajan, julkisen oikeusavustajan ja luvansaaneen oikeudenavustajan velvollisuuksien vastaisesta menettelystä Valvontalautakunnalle. Valvonta-asiana selvitetään, onko luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja noudattanut laissa säädettyjä hyvää asianajajatapaa vastaavia ammattieettisiä sääntöjä.

   1. Valvonta-asian saattaminen vireille ja käsittely Valvontalautakunnassa on maksutonta.
   2. Tarkempia ohjeita ja neuvoja saat Asianajajaliiton Valvontalautakunnan verkkosivulta valvontalautakunta.fi.

14.6.  OIKEUSPAIKKA: Näistä yleisistä ehdoista ja toimeksiantosopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaiden osalta ensisijainen riidanratkaisupaikka on kuluttajan asuinpaikan käräjäoikeus.

 1.   YHTEYSTIEDOT

Lekantti Oy
www.lekantti.fi
Postiosoite: PL 214, 00101 Helsinki Finland
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0400 864 825
Y-tunnus: 3108056-8
Arvonlisäverotunniste: FI31080568

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.