Lekantti Oy:n toimeksiantosopimuksen yleiset ehdot - Lekantti
Päivitetty 10.09.2021

Lekantti Oy:n toimeksiantosopimuksen yleiset ehdot

Toimeksiantosuhteen syntyminen edellyttää toimeksiantosopimuksen tekemistä. Nämä ehdot täydentävät toimeksiantosopimusta, mutta väistyvät, jos toimeksiantosopimuksessa on sovittu toisin. 

Toimeksiannon suorittamisesta vastaa Lekantti Oy (“me”), jonka y-tunnus on 3108056-8. Lekantti on lakiasiaintoimisto, joka tarjoaa lakiasiainpalveluita yrityksille, yhteisöille ja elinkeinotoimintaan liittyvissä asioissa yksityishenkilöille (“asiakas”).

Sisällys

 

01. TOIMEKSIANNON ANTAMINEN

Toimeksiannon antamisen yhteydessä asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

1.1. TAUSTATIEDOT: Asiakkaan on annettava tiedot toimeksiantoon liittyvistä luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, jotta pystymme tarkastamaan esteellisyytemme.

 

02. TOIMEKSIANNON VAHVISTUS

Vahvistamme toimeksiannon ennen toimeksiannon suorittamista.

 2.1. TOIMEKSIANTOSOPIMUS: Kirjaamme toimeksiannon sisällön toimeksiantosopimukseen. Sopimuksen sisältöä on mahdollista päivittää kirjallisesti molempien osapuolten suostumuksella.

2.2. ALLEKIRJOITUKSET: Jos toimeksiantosopimuksessa on sovittu allekirjoituksista, sopimus tulee voimaan vasta sopimuksen osapuolten allekirjoitusten jälkeen. Muussa tapauksessa sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet on sen muutoin hyväksyneet.

2.3. VAHVISTUSILMOITUS: Ilmoitamme kohtuullisessa ajassa kirjallisesti otammeko toimeksiantoa vastaan.

2.4. TUNNISTAMISVELVOLLISUUS: Meille on lain mukaan velvollisuus tuntea asiakkaamme sekä tunnistaa asiakkaidemme edustajat ja omistajat. Saatamme joutua selvittämään asiakasvarojen alkuperän.

2.5. VALTAKIRJA: Asiakkaan on tarvittaessa allekirjoitettava erillinen valtakirja, jotta voimme hoitaa toimeksiannon.

2.6. ESTEELLISYYSTARKASTUS: Tarkastamme esteellisyyden ennen toimeksiannon vastaanottamista. 

 

03. TOIMEKSIANNON HOITAMINEN

Hoidamme toimeksiannon sovitusti.

 3.1. SUORITUSVASTUU: Vastuu toimeksiannon suorittamisesta on nimetyllä vastuulakimiehellä, joka on velvollinen suorittamaan toimeksiannon huolellisesti ja ammattitaitoisesti.

 3.2. LAAJUUS: Jollei muuta ole sovittu, toimeksiannon laajuus rajoittuu oikeudelliseen neuvontaan ja asianajoon. Vastaamme vain Suomen lakiin liittyvästä neuvonnasta toimeksiantosopimuksessa yksilöityyn tarkoitukseen.

 3.3. ULKOPUOLISET NEUVONANTAJAT: Vastuulakimies voi käyttää palvelun toteuttamisessa apuna avustajia ja ulkopuolisia neuvonantajia, konsultteja ja toimistoja. 

 3.4. ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS: Säilytämme asiakirjoja huolellisesti alan käytäntöjen mukaisesti.

 3.5. YHTEYDENPITO: Yleensä käytämme yhteydenpitoon salaamatonta sähköpostia. Jos asiakas toivoo suojatumpaa yhteydenpitoa, asiakkaan on ilmoitettava siitä vastuulakimiehelle. Pidämme yhteyttä myös muun muassa puhelimitse, videopuheluilla ja chatilla.

 3.6. TOIMEKSIANNON PÄÄTTYMINEN: Toimeksiantosuhde päättyy, kun olemme suorittaneet loppuun toimeksiantosopimuksessa määritellyn toimeksiannon. 

 

04. VASTUUVAKUUTUS

Meillä on oikeudellisten palveluiden vastuuvakuutus.

 4.1. VAKUUTUSMÄÄRÄ: Vakuutus korvaa varallisuusvahinkoja 200 000 euroon asti.

4.2. VOIMASSAOLO: Vakuutus on voimassa Suomessa.

 4.3. VAKUUTUKSENANTAJA: Vakuutuksenantaja on näiden ehtojen laatimisen hetkellä LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö, y-tunnus 2647339-1, Helsinki.

Puhelinnumero: 09 453 9600.
Postiosoite: LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö, PL 180, 00101 HELSINKI.
www.lahitapiola.fi

 

05. LUOTTAMUKSELLISUUS JA JULKISUUS

Hoidamme kaikki toimeksiannot luottamuksellisesti. 

 5.1. SALASSAPITOVELVOITE: Lakimiehiä ja ulkopuolisia neuvonantajia sitoo salassapitovelvoite.

 5.2. ULKOPUOLISET NEUVONANTAJAT: Käyttämillemme ulkopuolisille neuvonantajille toimitamme toimeksiannon suorittamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

 5.3. ILMOITUSVELVOLLISUUS: Olemme salassapitovelvoitteista huolimatta ilmoitusvelvollisia, jos asiakkaan toimeksianto on epäilyttävä tai epäilemme toimeksiannon liittyvän rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. 

5.4. REFERENSSIT: Voimme käyttää toimeksiannon päätyttyä asiakkaan nimeä ja julkiseksi tulleita tietoja referensseinä.

 

06. OIKEUDENKÄYNNIT

Oikeudenkäyntejä koskevissa toimeksiannoissa on huomioitava seuraavat asiat.

 6.1. LUVAN SAANUT OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJA: Oikeudessa asiakasta edustaa luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

 6.2. OIKEUSTURVAVAKUUTUS: Oikeusturvavakuutus saattaa korvata oikeudenkäyntikuluja. Suosittelemme tarkastamaan vakuutusyhtiöstä oikeusturvavakuutuksen kattavuuden. Riippumatta oikeusturvavakuutuksen kattavuudesta veloitamme palkkiomme täysimääräisenä asiakkaalta.

 6.3. KULUVASTUU: Asiakas vastaa palkkiomme ja kulujen maksamisesta meille siitä riippumatta korvaako vastapuoli tai oikeusturvavakuutus kokonaan tai osittain kulut. Tuomioistuin ei aina määrää vastapuolta korvaamaan kuluja, vaikka oikeudenkäynti muuten voitettaisiin.

 6.4. KULUJEN PERIMINEN: Asiakas vastaa kulujen ja palkkioiden perimisestä vastapuolelta tai vakuutusyhtiöstä.

 6.5. VASTAPUOLEN KULUT: Jos oikeudenkäynti hävitään, tuomioistuin voi määrätä vastapuolen kulut asiakkaan korvattavaksi. 

 

07. KULUT

Palkkiomme eivät pidä sisällään toimeksiannon hoitamisesta johtuvia ulkopuolisia kuluja, ellei toisin ole sovittu. 

 7.1. ULKOPUOLISET KULUT: Asiakas vastaa toimeksiantoon liittyvistä ulkopuolisista kuluista, kuten viranomaismaksuista ja rekisteröintimaksuista. 

 7.2. ILMOITUS: Keskustelemme asiakkaan kanssa hinta-arvion ylittävistä kuluista.

 7.3. ARVONLISÄVERO: Kaikkiin kuluihin lisätään 24 %:n arvonlisävero. EU:n käännetyn arvonlisäveron soveltaminen edellyttää arvonlisäverotunnisteen toimittamista.

 

08. PALKKIO

Toimeksiantosopimuksessa palkkiomme sidotaan usein saavutettuun tulokseen tai palvelupaketissa määriteltyjen tehtävien suorittamiseen.

Yleiset palkkioperusteet ovat seuraavat:

 8.1. TUNTIPALKKIO: Jos toimeksiannon hoitaminen ei sisälly kiinteähintaiseen pakettiin tai perustu saavutettuun tulokseen, veloituksemme on 149 euroa tunnilta.

 8.2. HINTA-ARVIOT: Hinta-arviot eivät ole sitovia, ellei hinnan ole mainittu olevan kiinteä hinta.

8.3. ARVONLISÄVERO: Kaikkiin hintoihin lisätään 24 %:n arvonlisävero. EU:n käännetyn arvonlisäveron soveltaminen edellyttää arvonlisäverotunnisteen toimittamista.

 

09. LASKUTUS

Noudatamme seuraavia maksuehtoja laskutuksessa.

 9.1. MAKSUAIKA: Laskujen maksuaika on 14 vuorokautta laskun lähettämisestä.

 9.2. LASKUTUSTAPA: Lähetämme laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. Jos verkkolaskuosoitetta ei ole käytössä, lähetämme laskun sähköpostitse. Pyynnöstä lähetämme laskun paperisena.

 9.3. LASKUTUSVÄLI: Laskutamme palveluistamme kuukausittain tai toimeksiannon valmistuttua, ellei toisin ole sovittu. 

 9.4. VIIVÄSTYSKORKO: Perimme laskulle laillisen viivästyskoron. 

 

10. TIETOSUOJA

Käsittelemme toimeksiantoon liittyviä henkilötietoja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

 10.1. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ: Käytämme henkilötietoja muun muassa toimeksiannon hoitamiseen, esteellisyyden tarkastamiseen ja asiakkaalle kohdistettuun markkinointiin.

 10.2. REKISTERÖIDYN OIKEUDET: Kerromme rekisteröidyn oikeuksista tietosuojaselosteessa.

 

11. VASTUUT

Lekantti Oy vastaa toimeksiannon ammattimaisesta suorittamisesta.

 11.1. VASTUUNRAJOITUS: Korvaamme vain välittömät vahingot. Lekantti Oy:n ja sen lakimiesten yhteenlaskettu sekä muiden työntekijöiden vastuu rajoittuu enintään 1,5 kertaiseen määrään siitä hinnasta, jonka asiakas on maksanut palvelusta. Lekantti Oy tai sen työntekijät eivät ole vastuussa välillisistä vahingoista.

 11.2. TÄYSI VASTUU: Mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, vahingonaiheuttaja kantaa vastuun vahingon aiheuttamista kuluista.

 

12. IRTISANOMINEN

Sopimus on irtisanottavissa, jos toimeksiannon toteuttaminen ei onnistu suunnitellusti.

12.1. IRTISANOMISOIKEUS: Lekantti Oy voi irtisanoa sopimuksen, mikäli: 
a) asiakas laiminlyö yhteistyön lakimiehen kanssa, 
b) asiakas ei anna käyttöön tehtävän hoitamiseksi tarvittavia tietoja, 
c) asiakas vaatii tekemään lain tai hyvän tavan vastaisia toimia,
d) esiin tulee myöhemmin tietoja, jotka olisivat estäneet lakimiestä ottamaan toimeksiantoa vastaan tai 
e) muusta perustellusta syystä.

 

13. SOVELLETTAVA LAKI

Noudatettava lainsäädäntö.

 13.1. SUOMEN LAKI: Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintaan liittyviä sääntöjä.

 

14. RIIDANRATKAISU

Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten kesken neuvottelemalla. 

14.1. OIKEUSPAIKKA: Näistä yleisistä ehdoista ja toimeksiantosopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 

Lekantti Oy
www.lekantti.fi
Eteläesplanadi 2 
00130 Helsinki Finland
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0400 864 825
Y-tunnus: 3108056-8
Arvonlisäverotunniste: FI31080568

Päivitetty 10.09.2021