Lekantti

LEKANTTI

Lakimies Helsinki

Lakimies Helsinki – Etsitkö lakimiestä hoitamaan asiaasi Helsingissä? Mietitkö, kannattaako valita asianajaja vai lupalakimies? Lakimiehissä on eroja. Asiaasi erikoistuneen juristin valinta parantaa menestysmismahdollisuuksia ja pitää kustannukset kurissa.

Niko Puranen (OTM) on helsinkiläinen lupalakimies, joka on valmistunut Helsingin yliopistosta oikeustieteen maisteriksi vuonna 2019.

Puranen on suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 2020, ja hän on ollut merkittynä oikeudenkäyntiavustajaluetteloon 17.6.2020 alkaen. Purasella on vuosien kokemus asianajosta ja tuloksiin pääsemisestä jo neuvotteluvaiheessa.

*Oikeusturvavakuutus kattaa usein asianajokulut 15–20 % omavastuulla. Maksettavaa jää noin 30–40 €/tunti euromääräisen omavastuuosuuden jälkeen. Saatavilla myös saavutettuun tulokseen perustuva laskutusmalli.

Niko Puranen – lakimies Helsinki

Ensimmäinen yhteydenotto on aina ilmainen lomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse. Ensimmäisen yhteydenoton perusteella selvitämme, voidaanko asianajokulut kattaa oikeusturvavakuutuksella tai oikeusavulla. Parhaassa tapauksessa vastapuoli voidaan velvoittaa korvaamaan kaikki asianajokulut.

Lekantti Oy on kauppaoikeuteen ja riidanratkaisuun erikoistunut lakitoimisto, joka toimii koko Suomen alueella. Näin ollen voimme ratkaista myös sellaiset riita-asiat, joiden oikeuspaikka on Helsingin ulkopuolella.

Luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja voitontahtoisuus ovat asianajomme perusarvoja. Asianajossa tavoittelemme tinkimättä parasta mahdollista tulosta asiakkaallemme. Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan asiat neuvotteluilla, mutta tarvittaessa viemme asian koko oikeusprosessin läpi.

Oikeudenkäynti Helsingissä

Monet oikeudenkäynnit käydään Helsingissä. Lakiasiaintoimisto Lekantti Oy edustaa asiakkaita kaikissa Helsingin tuomioistuimissa ja lautakunnissa sekä tarvittaessa muualla Suomessa.

Helsinki on Suomen oikeudenhoidon keskus. Valtaosa neuvotteluilla ratkeamattomista riita-asioista ratkaistaan Helsingissä oikeudenkäynnissä tai välimiesmenettelyssä.

Yleiset tuomioistuimet Helsingissä

Helsingin Salmisaaressa sijaitseva Helsingin käräjäoikeus on Suomen suurin käräjäoikeus henkilökunnan ja käsiteltyjen asioiden määrillä mitattuna.

Helsingin käräjäoikeuden asiantuntemus on yleisesti ottaen korkea muun muassa liikejuridiikkaan liittyvissä riita-asioissa. Sen takia oikeuspaikkasopimuksissa päädytään usein valitsemaan Helsingin käräjäoikeus oikeuspaikaksi.

Käräjäoikeutta ylempänä oikeusasteena Helsingissä toimii Helsingin hovioikeus. Helsingin hovioikeuspiirin kuuluvat Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudet. Helsingin hovioikeus sijaitsee Helsingin käräjäoikeuden vieressä Salmisaaressa.

Ylimpänä oikeusasteena Helsingissä toimii puolestaan korkein oikeus (KKO). Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa. Keskeisenä korkeimman oikeuden tehtävänä on antaa ennakkoratkaisuja eli korkein oikeus on prejudikaattituomioistuin.

Jos yleisessä tuomioistuimessa ratkaistaan riita-asiaa, usein on riittävää, että oikeudenkäyntiavustaja osallistuu oikeudenkäyntiin paikan päällä. Ylemmissä oikeusasteissa käsittely voi olla myös kirjallista, jos suullisen käsittelyn uudelleen järjestämiselle ei ole tarvetta. Asianosaista voidaan kuula todistajana, jolloin asianosaisen paikallaolo on tarpeellista.

Hallintotuomioistuimet Helsingissä

Helsingin hallinto-oikeus käsittelee julkishallinnon päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden toimialueeseen kuuluu Uudenmaan alue.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää Suomessa ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa.

Oikeudenkäynti hallintolainkäyttöasioissa on lähtökohtaisesti kirjallista, joten asian käsittely ei edellytä asianosaisten saapumista tuomioistuimeen.

Erityistuomioistuimet Helsingissä

Markkinaoikeus käsittelee hankinta-asioita, kilpailu- ja valvonta-asioita, markkinaoikeudellisia asioita sekä teollis- ja tekijäoikeudellisia asioita. Markkinaoikeuden toimivalta koko Suomen näissä erityisissä asioissa. Markkinaoikeuden erikoispiirre on asian käsittelyyn osallistuvat asiantuntijajäsenet.

Työtuomioistuin käsittelee työehto- ja virkaehtosopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta johtuvat riita-asiat ja työrauharikkomukset. Työtuomioistuimen asianosaisina ovat usein työntekijä- ja työnantajaliitot. Työsopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan puolestaan käräjäoikeudessa riita-asioina.

Vakuutusoikeus on toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin. Vakuutusoikeus ei käsittele vapaaehtoisia vakuutuksia koskevia asioita.

Osakeyhtiölain mukainen lunastusriita

Osakeyhtiönlain lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet käsittelee Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta. Kyseessä on välimiesoikeus, joka ratkaisee:

 1. Onko lunastajalla oikeus lunastaa osake?
 2. Mikä on lunastettavan osakkeen hinta?

Lakiasiaintoimiston erikoistumisalat

Lakiasiaintoimisto Lekantti Oy:n erikoistumisalana on kauppaoikeus ja riidanratkaisu. Meidän hoitamamme jutut ovat liittyneet muun muassa osakkaiden välisiin riitoihin, työriitoihin, tekijänoikeuden loukkauksiin sekä kauppariitoihin.

Yrityksiä olemme lisäksi avustaneet yhtiöjärjestyksen ja sopimusten laadinnoissa, liikeneuvotteluissa sekä erilaisissa hakemuksissa.

Yhtiöoikeuden osalta erikoistumisalamme on listaamattomia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia koskeva lainsäädäntö.

Avustamme yhtiöiden perustamisessa, yhtiöjärjestyksen tulkinnassa, kaupparekisteri-ilmoituksissa ja yhtiöoikeudellisesti sitovien päätösten tekemisessä.

Kuluttajasuojalainsäädäntö antaa vahvaa suojaa kuluttajille.

Avustamme kuluttajansuojaviranomaisen selvityspyyntöihin vastaamisessa ja lainsäädännön vaatimusten noudattamisessa.

Hyvät liikesopimukset ovat menestyvän liiketoiminnan perusta.

Autamme arvioimaan sopimuksiin liittyviä riskejä ja välttämään kalliita väärinkäsityksiä sopimussuhteessa.

Erimielisyydet kannattaa ratkaista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vankka kokemuksemme sovintoneuvotteluista on auttanut asiakkaitamme välttämään tarpeettomat oikeudenkäynnit.

Tekijänoikeuden haltijalla on taloudellinen intressi puolustaa tekijänoikeuksia.

Lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuuden vaatia tekijän näkökulmasta kohtuullisen hyvityksen jokaisesta loukkauksesta sekä vahingonkorvauksen mm. juristin palkkion osalta.

Loukkaustilanteet eivät ole kuitenkaan usein selviä. Tekijänoikeuksiin liittyy poikkeuksia ja rajoituksia, jotka on syytä tiedostaa.

Autamme selvittämään tekijänoikeuden loukkausten perusteet ja neuvottelemaan korvauksista.

Tavaramerkin rekisteröinti auttaa suojaamaan brändiäsi. Tavaramerkin avulla saat yksinoikeuden rekisteröityyn tavaramerkkiin sen suoja-alan osalta.

Yksinoikeuden säilyminen edellyttää vielä, että merkkiä tosiasiallisesti käytetään tavaroiden tai palveluiden tunnuksena. Valvonnalla ja puolustamisella voit ehkäistä tavaramerkin loukkaukset ja vesittymisen.

Liikesalaisuuden rikkomisesta on kyse tilanteesta, jossa salassapitovelvollinen oikeudettomasti ilmaisee tai hyödyntää liikesalaisuutta. 

Salassapitovelvollisuus voi perustua suoraan lakiin tai sopimukseen otettuun nimenomaiseen salassapitoehtoon. 

Loukkaaja on velvollinen korvaaman kohtuullisen hyvityksen, vaikka sopimussakosta ei ole mainintaa sopimuksessa.

Kaikki markkinointi ei ole sallittua. Autamme tunnistamaan sopimattoman markkinoinnin rajat ja toteuttamaan kohdistettua markkinointia.

Suositukset tyytyväisiltä asiakkailta

Olemme auttaneet asiakkaitamme välttämään erimielisyyksiä ja saamaan mahdottomassakin tuntuvassa tilanteessa korvauksia vastapuolelta. Korkea asiakastyytyväisyys on ensiarvoisen tärkeää meille. 

Asianajajan ja lupalakimiehen tunnusmerkit ja erot

Lähtökohtaisesti asianajajat sekä luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat (lupalakimiehet) hoitavat samoja tehtäviä. Asiakas ei usein huomaa mitään eroa siinä, ajaako hänen asiaansa asianajaja vai lupalakimies. 

Kaikki asianajajat ovat lakimiehiä, mutta kaikki lakimiehet eivät ole asianajajia. Asianajajien markkinoinnista voi saada sellaisen käsityksen, että asianajajan ja Asianajajaliittoon kuulumattoman lakimiehen ero olisi aina merkittävä. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, koska käytännössä erot ovat usein teoreettisia eroja pienemmät:

 • Kokemus: Asianajajan titteli takaa, että lakimiehellä on takanaan vähintään neljän vuoden kokemus, joista kaksi vuotta on asianajoalalta. Kokemus lasketaan työvuosissa. Tämän työvuosivaatimuksen takia käytännössä ei ole juurikaan alle 30-vuotiaita asianajajia. Lupalakimieheksi pääsemisessä on yhden vuoden kokemusvaatimus asianajoalalta tai syyttäjänä taikka auskultoinnin tai asianajajatutkinnon suorittaminen.
 • Vastuuvakuutus: Asianajajalla on aina vastuuvakuutus asianajotoiminnalle. Vastaava asiakasta suojaava vastuuvakuutus vaaditaan oikeudenkäyntejä harjoittavilta lupalakimiehiltä.
 • Asianajajatutkinto: Asianajaja on aina suorittanut asianajajatutkinnon. Useimmat lupalakimiehet ovat myös suorittaneet asianajajatutkinnon.
 • Täydennyskoulutus: Asianajajan tulee täydennyskouluttautua vähintään 18 tuntia vuodessa eli 1,5 tuntia kuukaudessa. Luonnollisesti tämän velvollisuuden voi täyttää sillä, että asianajaja toimii kouluttajana. Lupalakimiehillä on velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan sekä seurata oikeuskehitystä erityisesti niillä oikeudenaloilla, joilla hän toimii. Vaikka tarkkaa rajaa ei ole, niin kouluttajana toimivilla lakimiehillä tuo 18 tunnin raja paukkuu nopeasti rikki.
 • Henkilökohtainen vastuu: Asianajajalla on henkilökohtainen vastuu myös osakeyhtiömuotoisissa asianajotoimistoissa. Myös muu lakimies on toimeksiantonsa asianmukaisesta hoitamisesta vastuussa asiakkaalleen ja sivullistakin kohtaan.
 • Laaja salassapitovelvoite: Sekä asianajajilla että lupalakimiehillä on laaja salassapitovelvoite. Asianajajien salassapitovelvoite perustuu asianajajista annetun lain 5 c §:n ja lupalakimiesten luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 8 §:n 1 momentin 4- ja 5-kohtiin. Tätä velvoitetta täydentää vielä liikesalaisuuslain 4 §.
 • Hyvä asianajotapa: Asianajaja on sidottu hyvään asianajajatapaan. Lupalakimies on sidottu puolestaan luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 8 §:n velvoitteisiin.
 • Valvonta: Asianajaja oikeuskanslerin ja valvontalautakunnan valvonnan alainen. Asianajajaliiton valvonta ulottuu myös vapaa-ajalle. Lupalakimies on oikeuskanslerin, valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen suorittaessaan oikeudenkäyntiin liittyviä tehtäviä. 
 • Teknologia: Asianajajilta on rajoitettu mahdollisuutta käyttää nykyteknologiaa automatisoitujen toimeksiantojen hoitoon. Valvontalautakunta antoi vuonna 2007 huomautuksen nykyteknologialla toteutetusta toimeksiannosta. Lupalakimiehet saavat vapaasti hyödyntää tietosuojavaatimusten rajoissa teknologiaa toimeksiantojen hoitamiseen myös automatisoidusti.
 • Palkkioriidat: Asianajajia koskee vaatimus palkkioiden kohtuullisuudesta, ja asiakkaalla on mahdollisuus riitauttaa palkkio. Lupalakimiesten osalta asiakkaalla ei ole samanlaista mahdollisuutta riitauttaa palkkiota, mutta palkkiot ovat usein myös valmiiksi kohtuullisempia. 

Lakitoimisto Helsinki – Lekantti Oy:n toimiston löydät kauppatorin laidalta

Lekantti Oy:n toimisto sijaitsee Helsingin parhaalla paikalla osoitteessa Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki. Tapaamiset lakimiehen kanssa on varattavissa ma–pe klo 8–15 Eteläesplanadilla. Kaikki tapaamiset vaativat ajanvarauksen.

Tapaamispaikaksi voi sopia Mannerheimintien Ruskeasuolla. Mannerheimintielle on helpompi saapua omalla autolla, ja samalla voi välttää keskustan ruuhkat. Tapaamiset lakimiehen kanssa on varattavissa ma–su klo 8–23. Kaikki tapaamiset vaativat ajanvarauksen.

Käytössämme ovat nykyaikaiset etäyhteydet. Voimme järjestää webinaaritasoisia etäkokouksia studioltamme. Käytössämme on kaikki yleisimmät videoneuvotteluun tarkoitetut palvelut: Zoom, Microsoft Teams ja Google Meet. Asiakas ei tarvitse näiden palveluiden käyttöön lisenssiä.

Voimme edustaa kaikissa Suomen tuomioistumissa, ja tapaaminen on sovittavissa ilman matkakustannuksia 12 eri paikkakunnalle:  Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen, Turkuun, Jyväskylään, Tampereelle, Lahteen, Mikkeliin, Hämeenlinnaan, Kouvolaan, Kuopioon ja Lappeenrantaan.

Päivystämme joka päivä klo 8–23 (myös juhlapyhinä ja viikonloppuisin). 

 • Lekantti Oy:n postiosoite: PL 214, 00101 Helsinki
 • Puhelin: 0400 864 825 (Klo 8.00–23.00)
 • Sähköposti: [email protected]

Tarvitsetko lakimiestä? Varaa maksuton lakineuvonta

Maksuton lakineuvonta puhelimitse on usein helpoin tapa lähteä liikkeelle tilanteesi ratkaisemiseksi. Puhelun jälkeen voit sopia tarvittavista jatkotoimista esim. varata ajan lakimiehelle Helsingin toimistolle. 

Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.