Lekantti

LEKANTTI

Blogi » Mitä kannattaa huomioida verkkokaupan tuotekuvia tilatessa?

Mitä kannattaa huomioida verkkokaupan tuotekuvia tilatessa?

Verkkokaupan tuotekuvat

Verkkokaupan tuotekuvissa laatu on tärkeää, joten ammattivalokuvaajan puoleen kääntyminen on usein järkevä vaihtoehto. Heikkolaatuisista tuotekuvista asiakkaan voi olla haastava saada käsitystä, miltä tuote oikeasti näyttää.

Laadukkaat tuotekuvat luovat puolestaan mielikuvan korkeasta laadusta. Mitä arvokkaampia tuotteita myyt, sitä tärkeämpää tuotekuvien laatu on.

Verkkokaupassa tuotekuvat ovat osa kauppasopimusta. Tuotekuvan on vastattava todellista tuotetta tai tuotteessa voidaan katsoa olevan virhe, joka oikeuttaa asiakkaan maksuttomaan palautukseen sekä mahdolliseen korvaukseen virheestä aiheutuneista kustannuksista.

Toimitusehdoissa on tapana sulkea pois vastuu vähäisistä poikkeamista tuotekuvien ja tuotteiden välillä. Ehtoja laatiessa kannattaa valita tällainen ehto toimitusehtoihin.

Laaduttomat tuotekuvat voivat joka tapauksessa aiheuttaa turhia palautuksia, koska asiakas ei saa niistä kunnollista käsitystä tuotteesta.

Ammattivalokuvaaja myy tuotekuvauksen ja oikeudet tuotekuviin erikseen

Valokuvaajan kilpailuttaminen verkkokaupan tuotekuvaukseen on työlästä. Harva valokuvaaja kertoo suoraan, mitä tuotekuvat tulevat todellisuudessa maksamaan.

Kokematon tilaaja voi luulla saavansa tuotekuvat ilmoitetun tuotekuvauksen hinnalla. Tuotekuvauksen hinta ei kuitenkaan sisällä aina oikeutta käyttää itse tuotekuvia mihinkään tarkoitukseen.

Valokuvausten tilaukseen perehtymätöntä voi hämätä se, että valokuvaajat laskuttavat usein erikseen valokuvauksesta ja oikeuksista yksittäisiin valokuviin.

Valokuvauksen tuntihinnalla saa siis valokuvaajan ottamaan tuotekuvat, tekemään vaadittavan editoinnin ja toimittamaan vedokset kuvista. Otettuja valokuvia ei kuitenkaan saa välttämättä käyttää suunnitellusti. Ilman kirjallista sopimustakin voidaan pitää ilmeisenä, että jonkinlainen hiljainen sopimus kuvien käyttöoikeudesta siirtyy. Kuitenkin ilman kirjallista sopimusta verkkokaupan voi olla haastava todistaa oikeuksien todella siirtyneen.

Tekijänoikeudet tuotekuviin jäävät usein kuvaajalle

Tekijänoikeuslaista puuttuu olettamasäännös, jolla oikeudet tilattuihin valokuviin siirtyisivät kuvien tilaajalle. Tällainen olettamasäännös löytyi valokuvalaista ennen valokuvia koskevien säännösten siirtoa tekijänoikeuslakiin vuonna 1995.

Käytännössä olettamasäännöksen puuttuminen tarkoittaa, että oikeudet tilattuihin tuotekuviin jäävät lähtökohtaisesti valokuvaajalle, vaikka tilaajalle jonkinlainen käyttöoikeus voidaankin katsoa muodostuvan. Valokuvaajat voivat itse määrittää, millä ehdoilla he luovuttavat rajoitettuja lisenssejä tuotekuviin.

Harva valokuvaaja on valmis luovuttamaan täysiä tekijänoikeuksia tuotekuviin. Lainsäädäntö sinällään sallisi kaikkien taloudellisten oikeuksien luovuttamisen valokuvaan erillisellä sopimuksella. Tällöin voidaan puhua valokuvan omistusoikeuden siirtymisestä.

Sopimuksessa tulisi kuitenkin määritellä oikeuksien siirrosta kohtuullinen korvaus, koska tekijänoikeuslaissa on tekijänoikeuden luovutusta koskevan kohtuuttoman sopimusehdon sovittelua koskeva kohta, joka koskee myös valokuvia.

Valokuvaajan vakioehdot 

Suomen valokuvajärjestöt ry (Finnfoto) ja Suomen Ammattivalokuvaajat ry suosittelevat jäsenistöään käyttämään valokuvien luovutukseen vakiosopimusta, jolla luovutetaan vain ennalta sovitut käyttöoikeudet valokuviin. Tällaisella vakiosopimuksella järjestöt pyrkivät luomaan vakiintunutta sopimustapaa alalle, josta merkittävästi poikkeaminen voisi johtaa ehtojen sovitteluun.

Valokuvaajan vakiosopimus suojaa melko yksipuolisesti valokuvaajan etua. Tilaajan tulee itse ymmärtää, miten laajat oikeudet verkkokauppa tarvitsee valokuviin.

Verkkokauppias voi käyttää tuotekuvia vain käyttöoikeuksien luovutussopimuksessa määritellyin ehdoin. Mikäli joku taho käyttää valokuvia ehtojen vastaisesti, syntyy valokuvaajalle oikeus automaattisesti hyvitykseen oikeuden loukkauksen perusteella.

Tuotekuvien muokkausoikeudet

Verkkokauppiaan kannattaa sopia muokkausoikeuksien siirrosta tuotekuvien tilaamisen yhteydessä. Tekijänoikeuslain 28 §:n olettamasäännöksen mukaan oikeudet muokata valokuvaa eivät siirry, ellei siitä ole erikseen sovittu

Jos muokkausoikeutta ei ole, valokuvan taustaa ei saa poistaa tai tehdä rajauksia kuvaan. Kaikki muutokset valokuvaan on tehtävä valokuvaajan kautta, jos riittäviä oikeuksia ei ole siirretty.

Oikeus käyttää tuotekuvaa kaupallisessa käytössä

Valokuvaajien vakiosopimuksissa rajoitetaan usein kuvien käyttötarkoituksia. Usein kaupalliseen ja journalistiseen käyttöön tulee hankkia erikseen käyttöoikeudet. Lainsäädännössä ei ole olettamasäännöstä, joka rajoittaisi valokuvan käyttöä kaupallisessa tarkoituksessa, jos oikeudet muuten on luovutettu.

Valokuvaajien sopimuksissa on kuitenkin usein rajoituksia, jotka pitää huomioida. Kaupallisen käytön lisäksi kannattaa varmistua siitä, että sopimus ei rajoita journalistista käyttöä turhaan.

Oikeus julkaista tuotekuvat ilman maantieteellisiä rajoituksia

Luovutettavien oikeuksien tulee pitää sisällään oikeuden julkaista valokuva eli saattaa valokuva yleisön saataviin. Maantieteellisiä rajoituksia tuotekuvien käyttöön ei tule hyväksyä

Sopimuksessa tulee olla maininta, että valokuvaaja luovuttaa oikeuden saattaa valokuvat yleisön saataviin.

Yksinoikeus käyttää tuotekuvia

Jos on sovittu yksinoikeudesta, valokuvaaja ei saa luovuttaa käyttöoikeuksia tuotekuviin muille kuin tilaajalle. Ilman yksinoikeuden siirtämistä valokuvaaja voi periaatteessa myydä tilaamasi tuotekuvat kilpailevalle verkkokaupalle.

Vaikka yksinoikeuden luovutuksesta on sovittu, siihen voi liittyä rajoituksia. Yksinoikeutta on voitu rajoittaa ajallisesti. Tällöin yksinoikeus päättyy määritellyn ajan kuluttua.

Hyvin yleinen yksinoikeuden rajoitus liittyy valokuvaajan oikeuteen käyttää tuotekuvaa hänen omassa markkinoinnissansa.

Oikeuden edelleenluovutus

Tekijänoikeuslaissa 28 §:ssä on olettamasäännös, jonka mukaan oikeutta ei saa luovuttaa edelleen, ellei toisin ole sovittu. Edelleenluovutuskielto estää verkkokauppaa antamasta lupaa tuotekuvien käyttöön esimerkiksi jälleenmyyjille tai somevaikuttajille.

Verkkokaupan toiminnan kannalta tuotekuvien edelleenluovutuskielto on ongelmallinen, joten kannattaa varmistaa, ettei lain olettamasäännös jää voimaan.

Tekijän nimen mainitseminen hyvän tavan mukaisesti

Tekijänoikeuksiin liittyy taloudellisten oikeuksien lisäksi moraalisia oikeuksia. Valokuvaajalla on oikeus tulla mainittua kuvan ottajana hyvän tavan mukaisesti isyysoikeuden perusteella.

Hyvä tapa määrittää sen, missä laajuudessa valokuvaajan nimi on mainittava. Velvollisuus mainita valokuvaajan nimi ei ole poikkeukseton. Tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa on katsottu, ettei yrityksen mainoksissa ja verkkosivuilla nimen mainitseminen ole yleensä tarpeen. Verkkokaupan tuotekuvien osalta voidaan pitää hyvän tavan mukaisena sitä, ettei tekijän nimeä mainita.

Sopimusvapauden nimissä on mahdollista sopia, ettei valokuvaajan nimeä mainita suunnitellussa käyttötarkoituksessa. Jos kuvia käytetään jossakin muussa käyttötarkoituksessa, valokuvaajalla on oikeus tulla mainituksi kuvan yhteydessä.

Tuotekuvien respektioikeus

Toinen valokuvaajalle syntyvä moraalinen oikeus on nimeltään respektioikeus. Sen mukaan valokuvaa ei saa käyttää sen taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla.

Tuotekuvat eivät ole respektioikeuden soveltamisen ydinaluetta, koska kuvat ovat enemmän teknisluonteisia. Periaatteessa respektioikeus voi rajoittaa joidenkin kuvien osalta muokkausmahdollisuuksia. 

Raakakuvat (raw-kuvat)

Ammattivalokuvaaja ottaa valokuvat raakakuvina, joiden muokkausominaisuudet ovat paremmat kuin pakatuilla kuvilla. Asiakkaiden käyttöön kuvat toimitetaan usein pakattuna tiedostomuodossa, joka soveltuu verkossa julkaisemiseen.

Sopimuksessa voidaan sopia myös raakakuvien toimittamisesta verkkokaupan käyttöön. 

Metatiedot

Sopimuksissa voidaan rajoittaa valokuvien metatietojen muokkaamista. Metatietoihin on voitu tallentaa valokuvaajan nimi ja vastaavia kuvan ottamiseen liittyviä tietoja.

Metatiedot eivät näy itse valokuvassa ollenkaan. Metatiedot näkyvät vain tiedoston tarkastelun yhteydessä.

Metatietojen muokkauskielto voi aiheuttaa verkkokaupan tuotekuvien osalta ongelmia käytännössä. Verkkokaupassa käytetään tyypillisesti lisäosia, jotka voivat poistaa metatietoja pakatessaan kuvia pienemmän kokoiseksi.

Tuotekuvien omistusoikeuden siirtäminen vs. käyttöoikeuden siirtäminen

Verkkokauppa voi ostaa tuotekuviin täydet oikeudet. Tällöin puhutaan tekijänoikeuden omistusoikeuden siirtämisestä. Omistusoikeuden siirto on tehtävä yksiselitteisesti, jotta siitä käy ilmi kaikkien oikeuksien siirron tarkoitus.

Lähtökohtaisesti omistusoikeuden siirto koskee kuitenkin vain taloudellisia oikeuksia. Sen sijaan moraaliset oikeudet jäävät valokuvaajalle. Tietyn käyttötarkoituksen osalta nekin voidaan siirtää pätevästi.

Jos omistusoikeus jää valokuvaajalle, on tärkeää sopia riittävän laajasti käyttöoikeuksien luovuttamisesta. Lain olettama säännösten takia suppea sopimus voi aiheuttaa yllätyksiä.

Tekijänoikeuslain 29 §:n sovittelua koskeva säännös voi myös tuoda yllätyksiä mukanaan, jos ehtoja katsotaan pätemättömäksi jälkikäteen kohtuuttomuuden takia. 

Oikeuksien siirrosta on tärkeää tehdä kirjallinen sopimus, koska siirrettyihin oikeuksiin vetoavalla on näyttötaakka siitä, että oikeudet on todella siirretty. Mikäli verkkokauppa joltain osin ylittää käyttöoikeudet, valokuvaajalle syntyy automaattisesti oikeus hyvitykseen.

Rajatut käyttöoikeudet vaativat huolellisuutta valokuvien käytössä. Tuotekuvat ovat niin merkittävä osa verkkokaupan toimintaa, että riittävän laajoista oikeuksista kuviin tulee sopia huolellisesti.

Valokuvien omistusoikeudella on merkitystä tilanteissa, joissa joku ulkopuolinen taho on kopioinut tuotekuvia verkkokaupasta. Kopioija voi olla hyvätahtoinen tuotetta mainostava bloggaaja tai pahatahtoinen kilpailija.

Jos verkkokaupalla ei ole riittäviä oikeuksia tuotekuviin, verkkokauppa ei voi itse päättää, miten loukkauksen suhteen kannattaa menetellä. Tuotetta mainostavalle bloggaajalle ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista lähettää korvausvaatimusta loukkauksesta.

Valokuvan oikeudet ratkaisevat myös sen kenen taskuun mahdolliset hyvitykset tulevat. Jos verkkokaupalla on riittävät oikeudet, korvaukset kilahtavat verkkokaupan kassaan.

Oikeuksien puuttuminen vaikeuttaa verkkokaupan sisällön valvontaa. Ilman riittäviä oikeuksia edes alasottoilmoituksia ei saa tehdä ilman valokuvaajan suostumusta. 

Valokuvamallit tuotekuvissa

Vaatteita ja asusteita myydessä tuotekuvissa voi olla tarpeen käyttää valokuvamalleja. Mallin kanssa on tehtävä sopimus, jossa malli antaa suostumuksen itsestään otetun kuvan käyttämiseen markkinointitarkoitukseen.

Suostumuksesta on sovittava riittävän laaja, jotta se kattaa tarvittavat jälkikäsittelyt kuvaan ja käytön tarvittavissa käyttöyhteyksistä.

Sopimuksessa on sovittava myös mallipalkkion määräytymisperusteista sekä kuvauksesta aiheutuvien kulujen korvaamisesta.

Tarjouspyynnön laatiminen

Tarjouspyynnön tulee olla riittävän täsmällinen, jotta on mahdollista saada vertailukelpoisia tarjouksia. 

Tarjouspyynnössä tulisi määritellä:

  • Minkälaiset oikeudet tuotekuviin tarvitsee?
  • Kuinka monesta eri kuvakulmasta yksi tuote kuvataan?
  • Montako kuvattavaa tuotetta on?
  • Minkälaista jälkikäsittelyä kuvat tarvitsevat? 
  • Mikä on kuvien toimitusaikataulu?
  • Minkälainen tausta kuviin tulee (läpinäkyvä vai värillinen)?
  • Mitkä ovat kuvien käyttötarkoitukset?
  • Minkälaisia tuotteita kuvataan?
Facebook
Twitter
LinkedIn
Liity sisäpiiriin!

Saa pääsyoikeus kymmeniin juridisiin asiakirjamalleihin ja tietoiskuihin maksutta.