Yleiset ehdot - Lekantti

Yleiset ehdot

Tervetuloa asioimaan Lekantti.fi verkkokauppaan. Verkkokaupan kautta voi liittyä maksutta jäseneksi Lekantti.fi. Jäsenyys pitää vahvistaa rekisteröinnin jälkeen aktivoinnilla. Jäseniin sovelletaan Lekantti.fi käyttöehtoja.

Verkkokaupassa voi tehdä myös oikeudellisia toimeksiantoja ostamalla lakipalveluita. Oikeudellisiin toimeksiantoihin sovelletaan Lekantti Oy:n toimeksiantosopimuksen yleisiä ehtoja. Jäseneksi liittyminen, maksuton alkukartoitus tai verkkokurssin tilaaminen ei perusta toimeksiantosuhdetta Lekantti Oy:n ja jäsenen välillä.

Lekantti.fi käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan 1.1.2021 alkaen Lekantti.fi palvelun käyttöön. 

Palveluntarjoaja on Lekantti Oy (y-tunnus: 3108056-8), Eteläesplanadi 2 00130 Helsinki Finland, sähköposti [email protected], puhelinnumero 0400 864 825. 

Käyttäjä on nämä ehdot hyväksynyt luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Käyttäjän on luettava nämä ehdot huolellisesti ennen palvelun käytön aloittamista. 

01. PALVELUN TOIMINTAPERIAATE

1.1. PALVELUN TARKOITUS: Palvelu on tarkoitettu helpottamaan oikeudellisten toimeksiantojen tekemistä ja yrityksen lakiasioiden hoitamista. Palvelussa on mahdollista laatia asiakirjoja, hallinnoida yrityksen lakiasioita ja tehdä toimeksiantoja.

1.2. ASIAKIRJAN TARKASTELU: Palvelussa tuotetut asiakirjat ovat palveluntarjoajan tarkasteltavissa. 

1.3. PALVELUN TUOTTAMINEN: Palveluntarjoaja voi käyttää alihankkijoita tuottamaan osan palvelusta. 
02. OIKEIDEN TIETOJEN ANTAMINEN

2.1. KÄYTTÄJÄN TIEDOT: Palveluun on annettava oikeat ja ajantasaiset käyttäjätiedot. 

2.2. Y-TUNNUS: Palvelun käyttö edellyttää voimassa olevaa y-tunnusta. Yritystä perustava henkilö voi päästä palvelun käyttäjäksi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

2.3. VÄÄRÄT TIEDOT: Kaikki väärillä tiedoilla rekisteröidyt tilit jäädytetään. Palveluntarjoaja voi olla yhteydessä kaupparekisteriin merkittyyn omistajaan tarkastaakseen tietojen oikeellisuuden.

2.4. EDUSTUSOIKEUS: Käyttäjäksi rekisteröityvällä henkilöllä on oltava oikeus edustaa oikeushenkilöä.
03. KÄYTTÖOIKEUS JA TEKIJÄNOIKEUDET

3.1. SUOJATTU SISÄLTÖ: Palvelun sisältö on tekijänoikeuksilla suojattu. Palvelusta löytyvät neuvot, ohjeistukset ja malliehdot ovat kaikki tekijänoikeudella suojattuja. 

3.2. KÄYTTÖOIKEUS KÄYTTÄJÄN LUOMIIN ASIAKIRJOIHIN: Käyttäjä saa ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen ja ajallisesti rajoittamattoman käyttöoikeuden palvelussa luomiinsa asiakirjoihin oman yrityksen käyttöön. Käyttöoikeus pitää sisällään oikeuden julkaista laaditut asiakirjat käyttötarkoitukseen soveltuvassa yhteydessä. Julkaistavissa asiakirjoissa on oltava käyttäjäyrityksen tiedot.
Käyttöoikeus ei pidä sisällään oikeutta julkaista asiakirjoja malliasiakirjoiksi tai edelleen levittää täyttämättömiä pohjia muuhun kuin yrityksen sisäiseen käyttöön. Käyttöoikeus ei sisällä oikeutta luoda asiakirjoja toisen yrityksen käyttöön palvelussa.

3.3. KÄYTTÄJÄTUNNUS ON HENKILÖKOHTAINEN: Käyttäjätunnus palveluun on henkilökohtainen. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksella tehdyistä toimenpiteistä. Salasanan on oltava vahva, eikä salasanaa saa luovuttaa toiselle henkilölle. 

3.4. KOHTUULLISEN PALVELUN KÄYTÖN PERIAATE Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Asiakirjoja palvelussa voi laatia kohtuullisen määrän. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa palvelun käyttöä kohtuullisen palvelun käytön periaatteeseen vedoten. Käyttäjä ei saa toiminnallaan haitata palvelun käyttöä aiheuttamalla palvelun ylikuormitusta tai muuta haittaa palveluntarjoajalle.
04. VASTUUT

4.1. VASTUU KÄYTTÄJÄN LUOMASTA SISÄLLÖSTÄ: Käyttäjä vastaa itse luomastaan sisällöstä. Palveluntarjoajalla ei ole vastuuta käyttäjän luomasta sisällöstä.

4.2. VASTUU OIKEUDELLISUUDESTA: Kaikki palvelussa laaditut asiakirjat on tarkistettava riittävällä juridisella asiantuntemuksella ennen käyttöönottoa. Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita asiakirjojen soveltuvuudesta käyttäjän suunnittelemaan käyttötarkoitukseen.
Palvelun sisältö tai laaditut asiakirjat eivät muodosta oikeudellista neuvoa. Oikeudellista neuvontaa voi tilata erillisellä sopimuksella verkkokaupasta. Palveluntarjoaja vastaa palvelussa olevien ohjeiden paikkaansa pitävyydestä vain asiakkaille, jotka ovat tilanneet kyseiseen toimeksiantoon liittyen tarkistuspalvelun ennen asiakirjan käyttöönottoa. Toimeksiantosopimuksessa määritellään palveluntarjoajan vastuu.

05. LUOTTAMUKSELLISUUS, YHTEYDENPITO JA JULKISUUS

5.1. SALASSAPITOVELVOITE JA TIETOSUOJA: Kaikki henkilöt, joilla on pääsy tietoihin ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Palvelussa henkilötietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.

5.2. TIEDOTUS- JA MARKKINOINTISUOSTUMUS: Palveluntarjoaja voi olla yhteydessä tiedotus- ja markkinointitarkoituksessa. Tietoja ei myydä markkinointitarkoitukseen. Sähköpostilistalta voi poistua sähköpostin alaosassa olevasta linkistä.

5.3. REFERENSSIOIKEUS: Palveluntarjoaja saa julkaista yrityksen nimen palvelun käyttäjien joukossa markkinoinnissaan. Laajemmat referenssikuvaukset sovitaan erikseen.
06. MUUTOKSET

6.1. KÄYTTÖEHTOJEN PÄIVITTÄMINEN: Palveluntarjoajalla on oikeus päivittää näitä käyttöehtoja koska tahansa. Palvelun käytön jatkaminen käyttöehtojen päivittämisen jälkeen edellyttää uusien käyttöehtojen hyväksymistä.

6.2. JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN: Kumpikin osapuoli voi koska tahansa irtisanoa tämän sopimuksen. Uusia sopimusvelvoitteita ei synny irtisanomisen jälkeen. Palveluntarjoaja poistaa 30 vuorokauden sisällä irtisanomisilmoituksen tekemisestä käyttäjätilin palvelusta. Irtisanominen ei päätä ennen irtisanomisilmoitusta syntyneitä velvoitteita, jotka liittyvät salassapitoon, referenssioikeuteen, sovellettavaan lakiin, sopimuksen siirtoon, riidanratkaisuun, tekijänoikeuksiin ja vastuisiin. Käyttäjä saa jatkaa niiden asiakirjojen käyttöä käyttöehtojen mukaisesti, jotka käyttäjä on ladannut palvelusta ennen irtisanomisilmoitusta.

6.3.SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN: Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus toiselle. Tällainen tilanne voi olla käsillä liiketoiminnan tai yrityksen myynnin yhteydessä.
07. MUUT EHDOT

7.1. YLIVOIMAINEN ESTE: Kumpikaan osapuoli ei vastaa ylivoimaisesta esteestä johtuvasta vahingosta.

7.2. PÄTEMÄTTÖMÄT EHDOT: Jos jokin tämän sopimuksen ehdoista katsotaan pätemättömäksi, ehtoja noudatetaan muilta osin.

7.3. PALVELUN SAATAVUUS: Palvelu on saatavilla toistaiseksi. Palvelu voi olla väliaikaisesta poissa käytöstä muutostyön, häiriön tai huoltokatkon aikana.
08. SOVELLETTAVA LAKI

8.1. SUOMEN LAKI: Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintaan liittyviä sääntöjä.
09. RIIDANRATKAISU

9.1. OIKEUSPAIKKA: Kaikki erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisellä neuvottelulla. Näitä käyttöehtoja koskevat erimielisyydet, joita ei saada neuvottelulla ratkaistuksi, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Lekantti Oy:n toimeksiantosopimuksen yleiset ehdot


Toimeksiantosuhteen syntyminen edellyttää toimeksiantosopimuksen tekemistä. Nämä ehdot täydentävät toimeksiantosopimusta, mutta väistyvät, jos toimeksiantosopimuksessa on sovittu toisin. 

Toimeksiannon suorittamisesta vastaa Lekantti Oy (“me”), jonka y-tunnus on 3108056-8. Lekantti on lakiasiaintoimisto, joka tarjoaa lakiasiainpalveluita yrityksille, yhteisöille ja elinkeinotoimintaan liittyvissä asioissa yksityishenkilöille (“asiakas”).01. TOIMEKSIANNON ANTAMINEN

Toimeksiannon antamisen yhteydessä asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

1.1. TAUSTATIEDOT: Asiakkaan on annettava tiedot toimeksiantoon liittyvistä luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, jotta pystymme tarkastamaan esteellisyytemme.
 

02. TOIMEKSIANNON VAHVISTUS

Vahvistamme toimeksiannon ennen toimeksiannon suorittamista.

2.1. TOIMEKSIANTOSOPIMUS: Kirjaamme toimeksiannon sisällön toimeksiantosopimukseen. Sopimuksen sisältöä on mahdollista päivittää kirjallisesti molempien osapuolten suostumuksella.

2.2. ALLEKIRJOITUKSET: Jos toimeksiantosopimuksessa on sovittu allekirjoituksista, sopimus tulee voimaan vasta sopimuksen osapuolten allekirjoitusten jälkeen. Muussa tapauksessa sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet on sen muutoin hyväksyneet.

2.3. VAHVISTUSILMOITUS: Ilmoitamme kohtuullisessa ajassa kirjallisesti otammeko toimeksiantoa vastaan.

2.4. TUNNISTAMISVELVOLLISUUS: Meille on lain mukaan velvollisuus tuntea asiakkaamme sekä tunnistaa asiakkaidemme edustajat ja omistajat. Saatamme joutua selvittämään asiakasvarojen alkuperän.

2.5. VALTAKIRJA: Asiakkaan on tarvittaessa allekirjoitettava erillinen valtakirja, jotta voimme hoitaa toimeksiannon.

2.6. ESTEELLISYYSTARKASTUS: Tarkastamme esteellisyyden ennen toimeksiannon vastaanottamista. 

03. TOIMEKSIANNON HOITAMINEN

Hoidamme toimeksiannon sovitusti.

3.1. SUORITUSVASTUU: Vastuu toimeksiannon suorittamisesta on nimetyllä vastuulakimiehellä, joka on velvollinen suorittamaan toimeksiannon huolellisesti ja ammattitaitoisesti.

3.2. LAAJUUS: Jollei muuta ole sovittu, toimeksiannon laajuus rajoittuu oikeudelliseen neuvontaan ja asianajoon. Vastaamme vain Suomen lakiin liittyvästä neuvonnasta toimeksiantosopimuksessa yksilöityyn tarkoitukseen.

3.3. ULKOPUOLISET NEUVONANTAJAT: Vastuulakimies voi käyttää palvelun toteuttamisessa apuna avustajia ja ulkopuolisia neuvonantajia, konsultteja ja toimistoja. 

3.4. ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS: Säilytämme asiakirjoja huolellisesti alan käytäntöjen mukaisesti.
 
3.5. YHTEYDENPITO: Yleensä käytämme yhteydenpitoon salaamatonta sähköpostia. Jos asiakas toivoo suojatumpaa yhteydenpitoa, asiakkaan on ilmoitettava siitä vastuulakimiehelle. Pidämme yhteyttä myös muun muassa puhelimitse, videopuheluilla ja chatilla.

3.6. TOIMEKSIANNON PÄÄTTYMINEN: Toimeksiantosuhde päättyy, kun olemme suorittaneet loppuun toimeksiantosopimuksessa määritellyn toimeksiannon. 
 

04. VASTUUVAKUUTUS

Meillä on oikeudellisten palveluiden vastuuvakuutus.

4.1. VAKUUTUSMÄÄRÄ: Vakuutus korvaa varallisuusvahinkoja 200 000 euroon asti.

4.2. VOIMASSAOLO: Vakuutus on voimassa Suomessa.

4.3. VAKUUTUKSENANTAJA: Vakuutuksenantaja on näiden ehtojen laatimisen hetkellä LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö, y-tunnus 2647339-1, Helsinki.

Puhelinnumero: 09 453 9600.
Postiosoite: LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö, PL 180, 00101 HELSINKI.
www.lahitapiola.fi

05. LUOTTAMUKSELLISUUS JA JULKISUUS

Hoidamme kaikki toimeksiannot luottamuksellisesti. 

5.1. SALASSAPITOVELVOITE: Lakimiehiä ja ulkopuolisia neuvonantajia sitoo salassapitovelvoite.

5.2. ULKOPUOLISET NEUVONANTAJAT: Käyttämillemme ulkopuolisille neuvonantajille toimitamme toimeksiannon suorittamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

5.3. ILMOITUSVELVOLLISUUS: Olemme salassapitovelvoitteista huolimatta ilmoitusvelvollisia, jos asiakkaan toimeksianto on epäilyttävä tai epäilemme toimeksiannon liittyvän rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. 

5.4. REFERENSSIT: Voimme käyttää toimeksiannon päätyttyä asiakkaan nimeä ja julkiseksi tulleita tietoja referensseinä.

06. OIKEUDENKÄYNNIT

Oikeudenkäyntejä koskevissa toimeksiannoissa on huomioitava seuraavat asiat.

6.1. LUVAN SAANUT OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJA: Oikeudessa asiakasta edustaa luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

6.2. OIKEUSTURVAVAKUUTUS: Oikeusturvavakuutus saattaa korvata oikeudenkäyntikuluja. Suosittelemme tarkastamaan vakuutusyhtiöstä oikeusturvavakuutuksen kattavuuden. Riippumatta oikeusturvavakuutuksen kattavuudesta veloitamme palkkiomme täysimääräisenä asiakkaalta.

6.3. KULUVASTUU: Asiakas vastaa palkkiomme ja kulujen maksamisesta meille siitä riippumatta korvaako vastapuoli tai oikeusturvavakuutus kokonaan tai osittain kulut. Tuomioistuin ei aina määrää vastapuolta korvaamaan kuluja, vaikka oikeudenkäynti muuten voitettaisiin.

6.4. KULUJEN PERIMINEN: Asiakas vastaa kulujen ja palkkioiden perimisestä vastapuolelta tai vakuutusyhtiöstä.

6.5. VASTAPUOLEN KULUT: Jos oikeudenkäynti hävitään, tuomioistuin voi määrätä vastapuolen kulut asiakkaan korvattavaksi. 

07. KULUT

Palkkiomme eivät pidä sisällään toimeksiannon hoitamisesta johtuvia ulkopuolisia kuluja, ellei toisin ole sovittu. 

7.1. ULKOPUOLISET KULUT: Asiakas vastaa toimeksiantoon liittyvistä ulkopuolisista kuluista, kuten viranomaismaksuista ja rekisteröintimaksuista. 

7.2. ILMOITUS: Keskustelemme asiakkaan kanssa hinta-arvion ylittävistä kuluista.

7.3. ARVONLISÄVERO: Kaikkiin kuluihin lisätään 24 %:n arvonlisävero. EU:n käännetyn arvonlisäveron soveltaminen edellyttää arvonlisäverotunnisteen toimittamista.

08. PALKKIO

Toimeksiantosopimuksessa palkkiomme sidotaan usein saavutettuun tulokseen tai palvelupaketissa määriteltyjen tehtävien suorittamiseen.

Yleiset palkkioperusteet ovat seuraavat:

8.1. TUNTIPALKKIO: Jos toimeksiannon hoitaminen ei sisälly kiinteähintaiseen pakettiin tai perustu saavutettuun tulokseen, veloituksemme on 200 euroa tunnilta.

8.2. HINTA-ARVIOT: Hinta-arviot eivät ole sitovia, ellei hinnan ole mainittu olevan kiinteä hinta.

8.3. ARVONLISÄVERO: Kaikkiin hintoihin lisätään 24 %:n arvonlisävero. EU:n käännetyn arvonlisäveron soveltaminen edellyttää arvonlisäverotunnisteen toimittamista.

09. LASKUTUS

Noudatamme seuraavia maksuehtoja laskutuksessa.

9.1. MAKSUAIKA: Laskujen maksuaika on 14 vuorokautta laskun lähettämisestä.

9.2. LASKUTUSTAPA: Lähetämme laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. Jos verkkolaskuosoitetta ei ole käytössä, lähetämme laskun sähköpostitse. Pyynnöstä lähetämme laskun paperisena.

9.3. LASKUTUSVÄLI: Laskutamme palveluistamme kuukausittain tai toimeksiannon valmistuttua, ellei toisin ole sovittu. 

9.4. VIIVÄSTYSKORKO: Perimme laskulle laillisen viivästyskoron. 

10. TIETOSUOJA

Käsittelemme toimeksiantoon liittyviä henkilötietoja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

10.1. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ: Käytämme henkilötietoja muun muassa toimeksiannon hoitamiseen, esteellisyyden tarkastamiseen ja asiakkaalle kohdistettuun markkinointiin.

10.2. REKISTERÖIDYN OIKEUDET: Kerromme rekisteröidyn oikeuksista tietosuojaselosteessa.

11. VASTUUT

Lekantti Oy vastaa toimeksiannon ammattimaisesta suorittamisesta.

11.1. VASTUUNRAJOITUS: Korvaamme vain välittömät vahingot. Lekantti Oy:n ja sen lakimiesten yhteenlaskettu sekä muiden työntekijöiden vastuu rajoittuu enintään 1,5 kertaiseen määrään siitä hinnasta, jonka asiakas on maksanut palvelusta. Lekantti Oy tai sen työntekijät eivät ole vastuussa välillisistä vahingoista.

11.2. TÄYSI VASTUU: Mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, vahingonaiheuttaja kantaa vastuun vahingon aiheuttamista kuluista.

12. IRTISANOMINEN

Sopimus on irtisanottavissa, jos toimeksiannon toteuttaminen ei onnistu suunnitellusti.

12.1. IRTISANOMISOIKEUS: Lekantti Oy voi irtisanoa sopimuksen, mikäli: 
a) asiakas laiminlyö yhteistyön lakimiehen kanssa, 
b) asiakas ei anna käyttöön tehtävän hoitamiseksi tarvittavia tietoja, 
c) asiakas vaatii tekemään lain tai hyvän tavan vastaisia toimia,
d) esiin tulee myöhemmin tietoja, jotka olisivat estäneet lakimiestä ottamaan toimeksiantoa vastaan tai 
e) muusta perustellusta syystä.13. SOVELLETTAVA LAKI

Noudatettava lainsäädäntö.

13.1. SUOMEN LAKI: Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintaan liittyviä sääntöjä.

14. RIIDANRATKAISU


Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten kesken neuvottelemalla. 

14.1. OIKEUSPAIKKA: Näistä yleisistä ehdoista ja toimeksiantosopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
Lekantti Oy
www.lekantti.fi
Eteläesplanadi 2 
00130 Helsinki Finland
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0400 864 825
Y-tunnus: 3108056-8
Arvonlisäverotunniste: FI31080568

Päivitetty 31.12.2020

Maksuehdot

Maksaminen

Palvelut voi maksaa ennakkomaksulla tai jälkikäteen laskutuksella. Jos toimeksiantoa ei voida ottaa vastaan, maksu palautetaan samaa maksutapaa käyttäen. Verkkokurssit on maksettava ennakkoon.

Ennen toimeksiannon suorittamista palvelut on peruutettavissa. Jos palvelun suorittaminen on aloitettu, asiakas on velvollinen korvaamaan jo suoritetuista palveluista kohtuullisen korvauksen.


Maksutavat

Stripe
Stripe on turvallinen ja vaivaton maksutapa. Luottokortti tai debit-kortin maksunvälittäjänä toimii Stripe. Maksu tapahtuu suoraan verkkokaupassa, mutta sinut ohjataan tunnistautumaan omaan verkkopankkiisi. 
Voit maksaa seuraavilla luotto/ debit-korteilla: Visa, MasterCard ja American Express.

Verkkolasku
Verkkolasku lähetetään yrityksen viralliseen verkkolaskutusosoitteeseen. Maksuaikaa verkkolaskulla on 14 vuorokautta. Jos verkkolaskuosoitetta ei ole saatavissa rekistereistä, lasku voidaan toimittaa sähköpostitse. Viivästyskorko on 8 %.